Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106,poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, 1281) i art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz.1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584 i Nr112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z działalnością gospodraczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,75 zł.,

b) pod jeziorami, zajetymi na zbiorniki wodne redukcyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,33 zł.,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,15 zł.

2) od budynków lub ich częsci:

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,35 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii i hotelarstwa - 12,44 zł. od 1 m2 powierzchni użtkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

f) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,76 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

g) od pozostałych budynków gospodarczych znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowiących własność ( współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalnej - 1,74 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej;

h) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;

§ 2. 1. Niniejsza uchwała reguluje zróżnicowanie stawek w podatku od nieruchomości - różnica pomiędzy stawką podstawową, a stawką preferencyjną odnośnie budynków związanych z prowadzeniem z działalności gospodarczej w zakresie gastronomii i hotelarstwa stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28. 12.2006r.), której udzielenie następować będzie zgoidnie z przepisami rozporządzenia Komisji ( WE) nr 1998/2006.

2. Podmioty korzystające z obniżonej stawki podatku od nieruchomości zobowiązane są do przedłożenia przedmiotowi udzielającemu pomocy:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,

- albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie dotyczących tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielona jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały,

- albo oświadczenia o nieotrzymanej pomocy w tym okresie.

3. Podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy oraz korzystające z pomocy mają obowiązek przedkładania:

- oświadczeń i zaświadczeń opisanych w § 2 ust.1 pkt 2

- pozostałych informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zaktresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz. 311) w oparciu o formularz stanowiący załącznik rozporzadzenia.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/246/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe