Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/81/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz 1759, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz.1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 626 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 879 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 943 zł.;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciagnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 905 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1004 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1131 zł.;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 626 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1131 zł.;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1562 zł.

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2007 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) - 557 zł.,

b) - 818 zł.,

c) - 911 zł.;

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

a) - 818 zł.,

b) - 948 zł.,

c) - 1067 zł.;

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 - 501 zł.;

4) dla srodków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) - 1067 zł.,

b) - 1304 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/247/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) zzawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osijezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

940

1008

13

14

1008

1121

14

15

1067

1145

15

1121

1526

Trzy osie

12

17

1184

1505

17

19

1245

1572

19

21

1362

1615

21

23

1481

1685

23

25

1594

1868

25

1718

1868

Cztery osie i więcej

12

25

1810

1948

25

27

1868

2130

27

29

1924

2301

29

31

2015

2903

31

2015

2903

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masaCałkowita zespołu pojazdów: ciągnikSiodłowy + naczepa; ciągnik balastowy+ przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

939

1242

18

25

1299

1594

25

31

1537

1948

31

1741

2199

Trzy osie i więcej

12

40

1741

2130

40

2130

2843

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masaCałkowita zespołu pojazdów: Naczepa / przyczepa + pojazdSilnikowy( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemyzawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

626

740

18

25

684

810

25

740

888

Dwie osie

12

28

810

930

28

33

865

1071

33

38

1071

1617

38

1505

2130

Trzy osie i więcej

12

38

1025

1253

38

1253

1868

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe