Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 14 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz.1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/198/05 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 14 listopada 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe