Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/102/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2001 r. nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

3) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

4) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej wykonywanej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.(t.j. D z.U z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr III/16/02 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe