Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku i innych miejscach, w których prowadzony jest handel na terenie miasta i gminy Tykocin.

1. Przy sprzedaży artykułów pochodzenia rolniczego z:

1) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 2,5 ton - 10,00 zł,

2) samochodu o ładowności do 2,5 ton, samochodu osobowego, przyczepy ciągnikowej, wozu konnego, straganu - 6,00 zł,

3) sprzedaż obnośna z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego, na placu - 3,00 zł.

2. Przy sprzedaży artykułów przemysłowych z:

1) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 2,5 ton - 20,00 zł,

2) samochodu osobowego, samochodu o ładowności do 2,5 ton przyczepy ciągnikowej, wozu konnego, straganu -15,00 zł,

3) sprzedaż obnośna z ręki, wózka, skrzynki, na placu - 3,00 zł.

§ 2. Opłatę targową pobiera się w dniu dokonywania sprzedaży.

1. Pobór opłaty w trybie inkasa powierza się Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie.

2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tykocinie najpóźniej w następnym dniu, w którym została zainkasowana opłata.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % od zainkasowanych kwot i wpłaconych na rachunek Urzędu Miejskiego w Tykocinie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/229/05 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe