reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 51.242 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 1.044.467 zł,

- dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 42.463 zł.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4.364.097 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.850.499 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.513.598 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.663.598 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.299.501 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

§ 6. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 220.278 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 780.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 802.011 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 168.000 zł i wydatki w kwocie 840.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.850.499 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.149.501 zł.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączenim rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 72.412.122 zł:

- bieżące - 66.445.097 zł,

- majątkowe - 5.967.025 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 76.776.219 zł:

- bieżące - 67.911.588 zł,

- majątkowe - 8.864.631 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 8.078.283 zł;

4) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77.500 zł, wydatki związane z realizacją tych zadań - 132.756 zł.

5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień 20.000 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Joanna Lisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/62/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 października 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:

Porozumienia z jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

77 500,00

0,00

77 500,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

7 479 600,00

38 242,00

7 517 842,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

3 609 200,00

38 242,00

3 647 442,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

409 200,00

38 242,00

447 442,00

750

Administracja publiczna

268 653,00

13 000,00

281 653,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 000,00

13 000,00

14 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

13 000,00

14 000,00

Razem:

64 205 097,00

51 242,00

64 256 339,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

8 078 283,00

0,00

8 078 283,00

Dochody ogółem:

72 360 880,00

51 242,00

72 412 122,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 października 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

132 756,00

0,00

132 756,00

Rodzaj:

Porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

20 000,00

0,00

20 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

4 295 016,00

38 242,00

4 333 258,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

3 776 016,00

38 242,00

3 814 258,00

4270

Zakup usług remontowych

450 000,00

38 242,00

488 242,00

750

Administracja publiczna

6 577 337,00

13 000,00

6 590 337,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 368 679,00

13 000,00

5 381 679,00

4260

Zakup energii

100 000,00

13 000,00

113 000,00

801

Oświata i wychowanie

33 067 430,00

981 851,00

34 049 281,00

80101

Szkoły podstawowe

16 609 351,00

662 646,00

17 271 997,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

320 000,00

28 309,00

348 309,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 618 261,00

529 799,00

8 148 060,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 244 710,00

27 188,00

1 271 898,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

121 400,00

36 500,00

157 900,00

4260

Zakup energii

470 859,00

33 650,00

504 509,00

4300

Zakup usług pozostałych

212 219,00

7 200,00

219 419,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

418 494,00

27 150,00

445 644,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

21 820,00

- 1 455,00

20 365,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

295 789,00

28 491,00

324 280,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

47 377,00

101,00

47 478,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 673,00

13,00

7 686,00

80104

Przedszkola

7 164 382,00

152 691,00

7 317 073,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

404 620,00

- 33 808,00

370 812,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 094 809,00

108 626,00

4 203 435,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

664 157,00

13 160,00

677 317,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

107 773,00

700,00

108 473,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

152 405,00

37 500,00

189 905,00

4260

Zakup energii

244 238,00

16 100,00

260 338,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 095,00

7 657,00

67 752,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

267 678,00

2 756,00

270 434,00

80110

Gimnazja

6 444 634,00

135 734,00

6 580 368,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

130 000,00

16 575,00

146 575,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 468 015,00

107 882,00

4 575 897,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

730 959,00

7 165,00

738 124,00

4260

Zakup energii

182 637,00

4 112,00

186 749,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 589 756,00

3 630,00

1 593 386,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

583 564,00

2 130,00

585 694,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 497,00

1 500,00

35 997,00

851

Ochrona zdrowia

899 897,00

2 114,00

902 011,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

799 897,00

2 114,00

802 011,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

300 000,00

6 700,00

306 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 000,00

2 114,00

46 114,00

4300

Zakup usług pozostałych

392 897,00

- 6 700,00

386 197,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 100 145,00

9 000,00

1 109 145,00

85305

Żłobki

791 195,00

9 000,00

800 195,00

4260

Zakup energii

57 000,00

8 000,00

65 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

1 000,00

13 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

982 021,00

260,00

982 281,00

85401

Świetlice szkolne

560 075,00

260,00

560 335,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

418 347,00

435,00

418 782,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

68 068,00

280,00

68 348,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 991,00

45,00

11 036,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

- 500,00

1 500,00

Razem:

67 500 713,00

1 044 467,00

68 545 180,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

8 078 283,00

0,00

8 078 283,00

Wydatki ogółem:

75 731 752,00

1 044 467,00

76 776 219,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/62/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 października 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Przychody

Rozchody

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

§ 950

1.513.598

-

2

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

150.000

-

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

7.000.000

-

4

Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym

§ 971

-

2.600.000

5

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

-

150.000

6

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

-

1.549.501

Razem

8.663.598

4.299.501

Deficyt budżetowy

4.364.097

-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/62/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 października 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

I Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowe

Podmiotowe

Przedmiotowe

1

Urząd Miejski w Ełku (75075)

42.809

2

Miasto Suwałki (80101)

1.500

3

Augustowskie Placówki Kultury:

1.830.400

- Miejski Dom Kultury (92109)

1.201.500

- Biblioteka Miejska (92116)

491.720

- Muzeum (92118)

137.180

4

Centrum Sportu i Rekreacji (92604)

1.004.000

Razem

44.309

1.830.400

1.004.000

Łącznie

2.878.709

II Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania lub podział

Celowe

Podmiotowe

Przedmiotowe

1

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (01008)

12.000

2

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)

40.000

3

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)

70.000

4

Zadania w zakresie oświaty i wychowania, w tym:

943.561

- szkoły podstawowe (80101) - Zespół Szkół Społecznych STO

348.309

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) - Zespół Szkół Społecznych

20.365

- przedszkola (80104) Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.

428.312

- gimnazja (80110) - Zespół Szkół Społecznych STO

146.575

5

Zadania w zakresie ochrony zdrowia:

330.000

- zwalczanie narkomanii (85153)

40.000

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

306.700

6

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (92605)

150.000

Razem

618.700

943.561

Łącznie

1.562.261

I + II

4.440.970


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/62/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 października 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.242 zł dotyczy:

- wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody spowodowane pożarem w budynku komunalnym - kwota 38.242 zł rozdział 70004,

- wpływu środków za zużytą energię elektryczną z tytułu wydzierżawianych lokali - kwota 13.000zł rozdział 75023.

2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.044.467 zł dotyczy:

- wykonania remontu pomieszczeń w budynku komunalnym - kwota 38.242 zł rozdział 70004,

- przeznaczenia środków na zabezpieczenie opłat za media - kwota 13.000 zł rozdział 75023,

- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół podstawowych oraz zakup usług komunalnych i zabezpieczenie środków na ogrzewanie - kwota 633.837 zł - rozdział 80101,

- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych - kwota 28.605 zł - rozdział 80103,

- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach, zakup usług komunalnych, zabezpieczenie środków na ogrzewanie oraz niezbędne zakupy oraz odpis na ZFŚS - kwota 186.499 zł - rozdział 80104,

- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w gimnazjach oraz zabezpieczenie środków na ogrzewanie - kwota 119.159 zł - rozdział 80110,

- przeznaczeniem środków na dotację dla Zespołu Szkół Społecznych - kwota 9.621 zł - rozdział 80110,

- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zabezpieczenie środków na ogrzewanie i zakup środków czystości - kwota 3.630zł - rozdział 80148,

- przeznaczeniem środków na zakupy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 2.114 zł - rozdział 85154,

- przeznaczenia środków na zakup usług komunalnych i zabezpieczenie środków na ogrzewanie - kwota 9.000 zł - rozdział 85305,

- przeznaczenia środków na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych - kwota 760 zł - rozdział 85401.

3) Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków o kwotę 42.463zł dotyczą:

- realizacji wniosku Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem środków na dotację celową - kwota 6.700 zł - rozdział 85154,

- realizacji wniosku Wydziału Edukacji z przeznaczeniem środków na dotację dla Zespołu Szkół Społecznych - kwota 28.309zł - rozdział 80101, kwota 6.954zł - rozdział 80110,

- realizacji wniosku Wydziału Edukacji w zakresie przesunięcia środków między działami w zakresie dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb z rozdziału 85401 do rozdziału 80101 - kwota 500 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama