reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 142.181 zł oraz zmniejszyć o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 358.425 zł oraz zmniejszyć o kwotę 316.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 16.290.530 zł;

- bieżące - 12.135.760 zł,

- majątkowe - 4.154.770 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 17.978.764 zł;

- bieżące - 11.804.427 zł,

- majątkowe - 6.174.337 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.688.234 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 118.067 wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.570.167 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

6 126,00

6 126,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

6 126,00

6 126,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

1 876,00

1 876,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

4 250,00

4 250,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 602 821,00

33 972,00

2 636 793,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 013 974,00

33 972,00

1 047 946,00

0310

Podatek od nieruchomości

990 000,00

33 972,00

1 023 972,00

852

Pomoc społeczna

667 530,00

- 92 500,00

575 030,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

380 000,00

- 100 000,00

280 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

380 000,00

- 100 000,00

280 000,00

85295

Pozostała działalność

82 500,00

7 500,00

90 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

82 500,00

7 500,00

90 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

187 343,00

3 789,00

191 132,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

187 343,00

3 789,00

191 132,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

187 343,00

3 789,00

191 132,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

65 000,00

86 294,00

151 294,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

86 294,00

86 294,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

86 294,00

86 294,00

Razem:

14 019 302,00

37 681,00

14 056 983,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 918,00

4 500,00

9 418,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

4 164,00

4 500,00

8 664,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 164,00

4 500,00

8 664,00

Razem:

2 229 047,00

4 500,00

2 233 547,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 938,00

1 436,00

7 374,00

80104

Przedszkola

3 828,00

1 436,00

5 264,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 828,00

1 436,00

5 264,00

Razem:

5 938,00

1 436,00

7 374,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 172 544,00

- 215 964,00

1 956 580,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 972 544,00

- 215 964,00

1 756 580,00

4270

Zakup usług remontowych

542 544,00

- 180 000,00

362 544,00

4300

Zakup usług pozostałych

373 499,00

- 35 964,00

337 535,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

23 000,00

2 000,00

25 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23 000,00

2 000,00

25 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 800,00

2 000,00

24 800,00

750

Administracja publiczna

1 472 944,00

500,00

1 473 444,00

75095

Pozostała działalność

168 514,00

500,00

169 014,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

118 011,00

6 126,00

124 137,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

108 011,00

6 126,00

114 137,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000,00

1 876,00

24 876,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

4 250,00

4 250,00

801

Oświata i wychowanie

4 330 174,00

180 000,00

4 510 174,00

80101

Szkoły podstawowe

2 438 001,00

180 000,00

2 618 001,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 487 999,00

150 000,00

1 637 999,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

151 000,00

30 000,00

181 000,00

852

Pomoc społeczna

1 272 299,00

- 92 500,00

1 179 799,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

435 000,00

- 100 000,00

335 000,00

3110

Świadczenia społeczne

435 000,00

- 100 000,00

335 000,00

85295

Pozostała działalność

131 701,00

7 500,00

139 201,00

3110

Świadczenia społeczne

129 540,00

7 500,00

137 040,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

274 899,00

3 789,00

278 688,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

187 343,00

3 789,00

191 132,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

12 396,00

3 789,00

16 185,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

332 109,00

122 294,00

454 403,00

90002

Gospodarka odpadami

122 753,00

86 294,00

209 047,00

4300

Zakup usług pozostałych

96 626,00

86 294,00

182 920,00

90095

Pozostała działalność

104 596,00

36 000,00

140 596,00

4480

Podatek od nieruchomości

78 096,00

36 000,00

114 096,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

381 000,00

5 000,00

386 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

245 000,00

5 000,00

250 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

5 000,00

15 000,00

926

Kultura fizyczna

330 460,00

25 000,00

355 460,00

92601

Obiekty sportowe

304 230,00

25 000,00

329 230,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

199 230,00

25 000,00

224 230,00

Razem:

15 701 598,00

36 245,00

15 737 843,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 918,00

4 500,00

9 418,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

4 164,00

4 500,00

8 664,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

4 500,00

4 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

216,00

216,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

29,00

29,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 803,00

- 134,00

1 669,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 286,00

- 146,00

2 140,00

4410

Podróże służbowe krajowe

75,00

35,00

110,00

Razem:

2 229 047,00

4 500,00

2 233 547,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2011 r.

w tym:

Środki do wnioskowania z WFOŚiGW

Środki własne budżetu

Środki UE

Środki z PUW

Środki z WFOSiGW

Kredyty i pożyczki

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap I

Dz. 010 rozdz.01010

3 830 834,00

500 434,00

3 265 607,00

64 793,00

2. Wykonanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie etap II

Dz. 010 rozdz.01010

133 000,00

133 000,00

3. Wykonanie projektu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz. 010 rozdz.01010

231 764,00

231 764,00

4 489 088,00

4. Modernizacja sieci wodociągowej

Dz. 010 rozdz.01010

478 291,00

71 744,00

406 547,00

5. Pomoc finasowa dla Powiatu Suwalskiego

Dz. 600 rozdz. 60014

200 000,00

200 000,00

6. Przebudowa drogi gminnej Czarne-Białe Jeziorki

Dz. 600 rozdz. 60016

449 358,00

224 358,00

225 000,00

7. Budowa drogi gminnej w Pieckach - płatność końcowa

Dz. 600 rozdz. 60016

279 164,00

279 164,00

8. Opracowanie projektów na przebudowę dróg gminnych na nawierzchnię bitumiczną

Dz. 600 rozdz. 60016

162 216,00

162 216,00

9. Plan zagospodarowania przestrzennego

Dz.710 rozdz.71004

50 000,00

50 000,00

10. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Filipów

Dz.754 rozdz.75412

4 250,00

4 250,00

0,00

11. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Filipów

Dz. 926 rozdz. 92601

329 230,00

25 000,00

105 000,00

199 230,00

12. Urządzenie placu rekreacyjno - sportowego w Filipowie

Dz. 926 rozdz. 92695

26 230,00

1 230,00

25 000,00

Ogółem środki na inwestycje w 2011 roku

6 174 337,00

601 428,00

105 000,00

224 358,00

3 672 154,00

1 570 167,00

4 489 088,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2011 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

600

60014

6300

Powiat Suwalski

200 000,00

851

85154

2820

przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 800,00

801

80195

2310

Miasto Suwałki

2 110,00

852

85295

2820

dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów

2 000,00

801

80104

2310

Miasto Olecko

5 264,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

235 000,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

136 000,00

Razem

207 374,00

371 000,00

Razem

3 800,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/46/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 28 października 2011 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Ad. zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci,

- przyznania dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Filipów,

- zwiększenia dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną,

- zmniejszenia dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłątę zasiłków okresowych,

- zwiększenia dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,

- przyznaniem dotacji przez WFOŚiGW w Białymstoku na utylizację eternitu.

Ad. zał. Nr 2 i 3. Zmiana w planie wydatków związane są z:

- zwiększeniem środków na dotację dla UM Olecko na przedszkole,

- zmniejszeniem nakładów na utrzymanie dróg gminnych,

- zwiększeniem wydatków na wycenę gruntów,

- zwiększeniem wydatków dla OSP Filipów w związku z przyznaną dotacją,

- zwiększenie wydatków na utrzymanie szkoły,

- zwiększenie wypłaty wyprawki szkolnej,

- zapłatą za zdjęcie i utylizację eternitu,

- zwiekszeniem planu podatku od nierruchomości od mienia gminy,

- zwiększeniem wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich,

- zwiększeniem wydatków na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Filipowie w związku z ich wcześniejszym zmniejszeniem.

- zwiększeniem wydatków na przeprowadzenie wyborów.

Ad. zał. Nr 4. Dotacje zostały zwiększone z uwagi na wyższy plan dla UM Olecko na przedszkole.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama