reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 81/11 Burmistrza Lipska

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2011 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 133.116 zł oraz zmniejszyć dochody o 23.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 145.916 zł oraz zmniejszyć wydatki o 36.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.967.283,70 zł; w tym dochody bieżące 14.545.116,90 zł i dochody majątkowe 3.422.166,80 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 18.929.906,70 zł; w tym wydatki bieżące 15.185.912,90 zł i wydatki majątkowe 3.743.993,80 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.353.593 zł.

§ 4. Z dochodów z kwoty 17.967.283,70 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.151.355 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

§ 5. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 wynosi 2.113.978 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/11
Burmistrza Lipska
z dnia 31 października 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 364 736,00

124 513,00

1 489 249,00

01095

Pozostała działalność

1 364 736,00

124 513,00

1 489 249,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

179 191,00

124 513,00

303 704,00

Zlecone

179 191,00

124 513,00

303 704,00

852

Pomoc społeczna

2 719 500,00

- 15 145,00

2 704 355,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

12 000,00

13,00

12 013,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 000,00

13,00

2 013,00

Zlecone

2 000,00

13,00

2 013,00

85216

Zasiłki stałe

114 000,00

- 23 748,00

90 252,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

114 000,00

- 23 748,00

90 252,00

Własne

114 000,00

- 23 748,00

90 252,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

116 000,00

5 790,00

121 790,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

112 000,00

5 790,00

117 790,00

Własne

112 000,00

5 790,00

117 790,00

85295

Pozostała działalność

225 300,00

2 800,00

228 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 800,00

2 800,00

Zlecone

0,00

2 800,00

2 800,00

Razem:

17 857 915,70

109 368,00

17 967 283,70


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/11
Burmistrza Lipska
z dnia 31 października 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

196 191,00

124 513,00

320 704,00

01095

Pozostała działalność

179 191,00

124 513,00

303 704,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

764,00

406,00

1 170,00

Zlecone

764,00

406,00

1 170,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

118,00

62,00

180,00

Zlecone

118,00

62,00

180,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

568,00

128,00

696,00

Zlecone

568,00

128,00

696,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 064,00

1 846,00

3 910,00

Zlecone

2 064,00

1 846,00

3 910,00

4430

Różne opłaty i składki

175 677,00

122 071,00

297 748,00

Zlecone

175 677,00

122 071,00

297 748,00

750

Administracja publiczna

2 861 063,00

0,00

2 861 063,00

75011

Urzędy wojewódzkie

172 900,00

0,00

172 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

110 000,00

- 8 000,00

102 000,00

Własne

66 000,00

- 8 000,00

58 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200,00

200,00

1 400,00

Własne

1 200,00

200,00

1 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 300,00

5 000,00

17 300,00

Własne

9 400,00

5 000,00

14 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 012,00

2 800,00

12 812,00

Własne

6 912,00

2 800,00

9 712,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 515 700,00

0,00

2 515 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

78 000,00

- 2 000,00

76 000,00

Własne

78 000,00

- 2 000,00

76 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

8 000,00

2 000,00

10 000,00

Własne

8 000,00

2 000,00

10 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

28 800,00

0,00

28 800,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

1 000,00

1 500,00

Własne

500,00

1 000,00

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 300,00

- 1 000,00

22 300,00

Własne

23 300,00

- 1 000,00

22 300,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

195 886,00

0,00

195 886,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

164 386,00

0,00

164 386,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

26 000,00

800,00

26 800,00

Własne

26 000,00

800,00

26 800,00

4260

Zakup energii

13 000,00

- 400,00

12 600,00

Własne

13 000,00

- 400,00

12 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 076,00

- 400,00

6 676,00

Własne

7 076,00

- 400,00

6 676,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

33 400,00

0,00

33 400,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

33 400,00

0,00

33 400,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

15 000,00

1 000,00

16 000,00

Własne

15 000,00

1 000,00

16 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

- 500,00

8 500,00

Własne

9 000,00

- 500,00

8 500,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 200,00

- 500,00

3 700,00

Własne

4 200,00

- 500,00

3 700,00

852

Pomoc społeczna

3 503 967,00

- 15 145,00

3 488 822,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

14 500,00

13,00

14 513,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

14 500,00

13,00

14 513,00

Zlecone

2 000,00

13,00

2 013,00

85216

Zasiłki stałe

142 500,00

- 23 748,00

118 752,00

3110

Świadczenia społeczne

142 500,00

- 23 748,00

118 752,00

Własne

142 500,00

- 23 748,00

118 752,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

367 847,00

5 790,00

373 637,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

221 448,00

5 790,00

227 238,00

Własne

221 448,00

5 790,00

227 238,00

85295

Pozostała działalność

281 500,00

2 800,00

284 300,00

3110

Świadczenia społeczne

261 500,00

2 800,00

264 300,00

Zlecone

0,00

2 800,00

2 800,00

Razem:

18 820 538,70

109 368,00

18 929 906,70


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje - 124.513 zł na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, 13 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne, 5.790 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i 2.800 zł na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zmniejszono dotację na zasiłki stałe 23.748 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zwiększenia i zmniejszenie dotacji. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej o 11.000 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych 800 zł i w Poborze podatków o 1.000 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Górski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama