Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Sidra

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r. Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych własnych w następujący sposób:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 67 501 zł w tym :

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 10110 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województwa pozyskane z innych źródeł o kwotę 2 190 zł;

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 7 200 zł ;

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 5 025 zł;

4) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządu województwa pozyskane z innych źródeł o kwotę 53 086

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych bieżących o kwotę 122 928 zł w tym :

1) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 75 300 zł w tym :

a) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 41 000 zł w tym :

- § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 38 000 zł ;

- § 0330 podatek leśny o kwotę 3 000 zł ;

b) Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 34 300 zł ;

c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 11 560 zł w tym :

- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3 860

- Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7 700 zł ;

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcz Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 36 068 zł ;

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych majątkowych o kwotę 67 501 zł w tym :

1) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21 100 zł ;

2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6 100 zł ;

3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 301 zł ;

4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę 122 928 zł w tym :

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usłu pozostałych o kwotę 4 230 zł ;

2) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę 11 180 zl w tym :

a) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 470 zł ;

b) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800 zł

c) § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł ;

d) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800 zł

e) § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 910 zł ;

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7 800 zł w tym :

a) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 000 zł ;

b) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800 zł

4) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 90 zł ;

5) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35 000 zł w tym :

a) Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kowtę 33 800 zł w tym :

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 500 zł ;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł ;

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 800 zł ;

- § 4700 szkolenia pracowników o kwotę 1 500 zł ;

b) Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkolach podstawowych § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1 000 zł ;

c) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł ;

6) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 11 560 zł w tym :

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 860 zł ;

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 7 700 zł ;

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcz Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 36 068 zł;

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 Zaklady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorzadowego zakładu budżetowego o kwotę 17 000 zł ;

§ 2. W planie dochodów i wydatków z zadań zleconych wprowadzić następujące zmiany:

1) Zwiększyć plan dochodów w Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 16 000 zł w tym :

a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę o kwotę 14 000 zł,

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2 000 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków w Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 16 000 zł w tym :

a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 14 000 zł w tym :

- § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 13 640 zł ;

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 360 zł :

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 2 000 zł ;

§ 3. W planie dochodów własnych wprowadzić następujące zmiany :

1) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2840 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 17 140 zł ;

2) Zwiększyć plan dochodów budżetowych w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 17 140 zł ;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem: 9 400 007 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : 10 435 871 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 035 864 zł , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 235 864 zł ;

b) Zaciągniętych kredytów w kwocie 800 000 zł ;

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł;

2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zl ;

§ 7. Ustala się limity na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 8. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zawarto w załączniku Nr 4.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6 .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 13. U chwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 października 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

Przychody ogółem

1 568 954

1.

Kredyty

§ 952

800 000

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

§ 957

768 954

7.

Papiery wartościowe (obligacje )

§ 931

0

8.

Inne źródła ( wolne środki )

§ 955

0

Rozchody ogółem

0

1.

Spłaty kredytów

§ 992

0

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

Planowany deficyt budżetowy 1 035 864 zł ; Finansowanie deficytu : nadwyżka 235 864 zł , kredyt długoterminiowy 800 000 zł .

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 października 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia

Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/

Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2010 roku/

Środki wynikające z planów na rok 2011 ogółem w


w tym
Ogółem

Środki własne

Środki EFRR

Środki z budżetu państwa

Budowa wodociągu "Makowlany" we wsiach: kol. Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze


2007/2011


699 322


549510


149 812


70 697
§954 326
§016 371


79 115
0
149 812

Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze

2007/2012

908 942

40 547

102 208

36 442
§916 442
§020 000

65 7660102 208

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze

2007/2011

982 041

208 077

773 964

396 982
§9376 982
§020 000

376 982


0


773 964

Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej w Sidrze

2010/2011

112 100

6 000

106 100

106 100

0


0


106 100

5.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka , Kniaziówka , Podsutki ,Sidra , Bierniki , Makowlany

2010 / 2012

899 243

61 162

498 000

200 439
§9190 439
§010 000

297 561
0
498 000

6.

Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej , kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa i ul. Krótka oraz wykonanie przyłączy na ul. Krótkiej .

2011

20 000

0

20 000

20 000

0
0
20 000

7.

Opracowanie dokumentacji na montaż wagi oraz wykonanie pizometrów wraz z dokumentacją geologiczną na wysypisku śmieci w Sidrze

2010/2011

29 000

4 000

25000

25000

0025000

8.

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych( f-sz sołecki)

2011

6 251

0

6 251

6 251

0

0

6 251

9.

Zakup licencji technologii Instytutu Ekologii Stosowanej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - system polski

2011

33 500

0

33 500

33 500

0033 500

10.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - system polski

2011

85 301

0

875 301

85 301

0


085 301

11.

Zakup sprzętu dla jednostki OSP

2011

6 100

0

6 100

6100

0

0

6 100

Ogółem

X

3 781 800

869 296

1 806 236

986 812

819 424


0


1 806 236

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 października 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa programu, projektu

Nazwa zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywa-nie programu

Okres realizacji

Łączne
nakłady finanso-we

Finansowanie

Środki własne

Środki EFRR

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

2011r.

2012r.

2013 r.

2011r.

2012r.

2013 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.


010

01010
Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

PROW
na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Budowa wodociągu "Makowlany" we wsiach: kol. Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze,Urząd Gminy Sidra
2007201269914770 6970079 115002

0100110

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

PROW
na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka,Kkniaziówna , Podsuwki, Sidra Bierniki , Makowlany

Urząd Gminy Sidra

2010

2012

899 243

200 439

95 352

0

297 561

244 729


3.


80180101


Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

RPO WP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony srodowiska

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze

Urząd Gminy Sidra

2007

2011

982 041

396 982

0

0

376 982

0

0

4.

85185195

Ochrona zdrowia
Pozostała działalność

Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze

RPOWP na lata 2007-2013 Oś. VI Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 6.2 rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Urząd Gminy Sidra

2007

2012

908 942

36 442

257 069

0

65 766

509 118

0

853


85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu "Dobry start w Klubach Przedszkolaka "

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1

Szkoła Podstawowa w Sidrze

2010

2011

59 580

6 883

0

0

35 376

0

0

Ogółem


X

X

X


3548953

711 443

352 421

0

854 800

753847

0

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 października 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 rok.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Pod-miotowa

Przed-miotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Pod-miotowa

Przed-miotowa

1.

Starostwo powiatowe w Sokółce

10 110

0

0

1.

Wspieranie działań w zakresie promocji gminy

3 000

0

0

2.

Samorządowy zakład budżetowy

0

0

166 648

2.

Wspieranie działań w zakresie pomocy medycznej osobom starszym i obłożnie chorym

22 000

0

0

3.

Sidrzański Ośrodek Kultury

0

77 487

0

3.

Wspieranie działań w zakresie sportu szkolnego

6 000

0

0

4.

Gminna Biblioteka Publiczna

0

43 013

0

4.

Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi

10 000

0

0

5.

Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii

5 000

Ogółem

10 110

120 500

166 648

Ogółem

46 000

0

0

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 października 2011 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obroto-wych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym:

Ogółem

w tym:

Dotacja
przedmiotowa

Wpłata do budżetu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze

39 832

941 437

166 648

888 020

0

93 249

Ogółem

39 832

941 437

166 648

888 020

0

93 249

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/56/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 28 października 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy Sidra na 2011 rok.

Do § 1. Zmiany planu dochodów, ich zwiększenie wynika z następujących okoliczności :

Dochody majatkowe - refundacja poniesionych wydatków z udziałem środków europejskich - złożono wnioski o dofinansowanie w zwiazku z zakończeniem inwestycji w dziale 010 - budowa wodociągu , oraz w dziale 801 - termomodernizacja szkoły podstawowej w Sidrze . Zwiększono dochody ze sprzedaży majątku - uzyskano dochody wyższe o kwotę 7 200 zł niż planowano . Dotacja do zakupów sprzętu dla jednostki OSP wyniesie 5 025 zł ; Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 67 501 zł .

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 122 928 zł : po przeanalizowaniu wykonaia za 3 kwartały zwiększono dochody podatkowe o kwotę 41 000 zł , wpływ opłaty eksplatacyjnej o kwotę 34 300 zł ; Pisma zwiększajace dotacje celowe na zadania własne : FB-II.3111.347.2011. BB -dotacja na stypendia 36 068 zł ; FB-II.3111.309.2011. MC - dotacja na dożywianie 7 700 zł ; FB-II.3111.28.2011.MC - dotacja do utrzymania GOPS, dodatki dla pracowników socjalnych zwiększenie o kwotę 3 860 zł ; po stronie wydatków dotacje zostały ujęte zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach Wojewody Podlaskiego .

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 67 501 zł w tym : na przebudowę ul Krótkiej i Radomskiej w Sidrze o kwotę 21 100 zł - co wynika ze wzrostu ceny po wyborze wykonawcy niż zakładano przy planowaniu wydatku z budżetu ; zakupy sprzeętu OSP 6 100 zł ; Na opłacenie projektu technicznego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 40 301 zł , z umowy z wykonanwcą dokumentacji technicznej zobowiazanie gminy wynosi 66 051 zł ;

Zwiększenia planu wydatków dokonano w oparciu o wykonanie za 3 kw - dołożono środki do tych zadań , gdzie wg paragrafów mogą wytąpić braki do końca roku , lub wystąpiły wydatki nieprzewidziane . Miedzy innymi zwiększono dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego o kwotę 17 000 zł , do utrzymania szkół 35 000 zł ,do bieżącego utrzymania OSP 7 800 zł , do wydatków administracji 11 270 zł ;

Do § 2 Wplanie dochodów i wydatków z zadań zleconych zwiększono plan finansowy o kwotę 16 000 zl : pimo FB-II.3111.342.2011 z dnia 19.10.2011 zwiekszenie dotyczy kwoty 14 000 zł na wypłatę swiadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 ; pismo FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 20. 10.2011 zwiekszenie dotyczy kwoty 2 000 zł w rozdziale 85295 przeznaczone na realizację rzadowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 wrzesnia br.

Do § 3 Zmina klasyfikacji dochodów z § 2840 na § 2700 dotyczy dotacji na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki , a Gmina Sidra na realizacje "programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 " .

Zmiany załączników do budżetu dokonano w oparciu o zmiany kwot wydatków inwestycyjnych , kwoty dotacji z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego oraz kwot przychodów i rochodów budżetu .

Przewodniczący Rady


Andrzej Lulewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe