Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Dz. U. Nr 178 poz. 1061) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2011 rok (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 34 poz.467), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.500 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 14.500 zł

a) Dział 852, rozdział 85278 § 2010 2.500 zł

b) Dział 751, rozdział 75108 § 2010 12.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.985 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 30.135 zł

a) Dział 751, rozdział 75108 § 3030 12.000 zł

b) Dział 751, rozdział 75108 § 4170 440 zł

c) Dział 751, rozdział 75108 § 4110 25 zł

d) Dział 751, rozdział 75108 § 4120 5

e) Dział 751, rozdział 75108 § 4210 3.165 zł

f) Dział 852, rozdział 85278 § 3110 2.500 zł

g) Dział 852, rozdział 85212 § 4010 7.000 zł

h) Dział 852, rozdział 85212 § 4110 2.000 zł

i) Dział 852, rozdział 85212 § 4210 1.000 zł

j) Dział 852, rozdział 85212 § 4260 1.000 zł

k) Dział 852, rozdział 85212 § 4300 1.000 zł

2) Zadania własne : 37.850 zł

a) Dział 750, rozdział 75075§ 4210 900 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4210 1.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80101 § 4280 300 zł

d) Dział 801, rozdział 80101 § 4300 500 zł

e) Dział 801, rozdział 80110 § 4350 100 zł

f) Dział 801, rozdział 80113 § 4430 50 zł

g) Dział 900, rozdział 90095 § 4270 15.000 zł

h) Dział 921, rozdział 92109 § 4210 15.000 zł

i) Dział 921, rozdział 92109 § 4300 5.000 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.485 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 15.635 zł

a) Dział 751, rozdział 75108 § 4300 3.500 zł

b) Dział 751, rozdział 75108 § 4410 135 zł

c) Dział 852, rozdział 85212 § 3110 12.000 zł

2) Zadania własne : 37.850 zł

a) Dział 750, rozdział 75075 § 4170 900 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4430 1.000 zł

c) Dział 758, rozdział 75818 § 4810 15.000 zł

d) Dział 801, rozdział 80101 § 4120 300 zł

e) Dział 801, rozdział 80101 § 4210 500 zł

f) Dział 801, rozdział 80110 § 4120 100 zł

g) Dział 801, rozdział 80113 § 4210 50 zł

h) Dział 921, rozdział 92109 § 4170 20.000 zł

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20.864.496 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 7.389.574zł

b) Dochody bieżące -13.474.922 zł

c) Na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207zł

2) Plan wydatków ogółem 23.155.130 zł z tego :

a) Wydatki majątkowe 10.299.513 zł

b) Wydatki bieżące- 12.855.617 zł

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.631.841zł. Źródłem finansowania deficytu będą : 1) wolne środkami w kwocie 1.116.900 zł 2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł 3) kredyt w kwocie 1.550.351 zł

§ 6. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100zł przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł przeznacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.340.656 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.514.941 zł

3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 5 977.018 zł

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2011
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 7 października 2011 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 14.500 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 15 września 2011r. ( pismo Nr FB.II.3111.314.2011.MC ) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85278 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłacenie, rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych, zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 w sprawie realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych , w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

- na podstawie informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 października 2011roku (pismo Nr DBŁ.3101-4-4/54/11) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 75108 o kwotę 12.000zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

2) Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 14.500 zł.

Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w rozdziałach 75108 i 85278.

Rozwiązano również częściowo rezerwę ogólną w kwocie 15.000zł na zabezpieczenie realizacji bieżących wydatków związanych z remontem dachu w hydroforni w Kłopotach .

Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe