Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Kleszczel

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz.1240, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 153, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) zarządzam, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów zadań zleconych o kwotę 128.300 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 123.000 zł,

2) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 5.300 zł.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów zadań własnych o kwotę 2.900 zł w Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 128.300 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 119.310 zł;

2) Dz.852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 690 zł;

3) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 2.000 zł;

4) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 1.000 zł;

5) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 5.300 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 2.900 zł w Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

1) Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 400 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 300 zł,

b) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 100 zł;

2) Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 26.296 zł, w tym:

a) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 4.000 zł,

b) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 2.000 zł,

c) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 140 zł,

d) Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 3.000 zł,

e) Dz..852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1.100 zł,

f) Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 10.000 zł,

g) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4280 o kwotę 100 zł,

h) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 0 kwotę 2.820 zł,

i) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 3.100 zł,

j) Dz. 852 rozdz. 85205 § 4300 o kwote 31 zł,

k) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4370 o kwotę 5 zł;

3) Zmniejszyć plan wydatków zadań zlecoych o kwotę 400 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę 300 zł,

b) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 100 zł;

4) Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 26.296 zł, w tym:

a) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 2.200 zł,

b) Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 2.140 zł,

c) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 4.000 zł,

d) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 150 zł,

e) Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 8.000 zł,

f) Dz. 852 rozdz. 85219 § 3020 o kwotę 250 zł,

g) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 7.620 zł,

h) z. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 1.000 zł,

i) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 900 zł,

j) Dz.852 rozdz. 85205 § 4210 o kwotę 31 zł,

k) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4430 o kwotę 5 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 9.630.292 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.620.500 zł w tym:

- dochody zadań własnych 5.570.490 zł,

- dochody zadań zleconych 1.050.010 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.009.792 zł;

2) wydatki budżetowe w wysokości 11.470.133 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.493.756 zł , w tym:

- wydatki zadań własnych 5.443.746 zł,

- wydatki zadań zleconcyh 1.050.010 zł,

b) wydatki majątkowe 4.976.377 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonaych zmian stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 27 października 2011 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1) Zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych dokonano w oparciu o pisma:

a) Nr FB.II.3111.342.2011MC Podlakiego Urzędu Wojewódzkiegow Białymstoku w sprawie dokonania zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę świadzeń z funduszu alimentacyjnego,

b) NrFB.II.3111.344.2011MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

2) Zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań własnych dokonano w oprciu o pismo nr FB.II.3111.28.2011MC Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokosci 250 zł na pracownika socjalnego;

3) W ramach przeniesień między rozdziałami dokonano:

a) w rozdz. 75011 zwiększenio kwotę 300 zł z przeznaczeniem na aktualizację programów,

b) w rozdz. 85212 zwiększono kwotę 100 zł na zakup materiałów w ramach 3 % kosztów obsługi,

c) w Dz.801 "Oświata i wychowanie" oraz 852 - "Opieka Społeczna" dokonano zmian zgodnie z otrzymanymi wnioskami kierowników jednostek;

4) Zmniejszenia planu wydatków dokonano w oparciu o brak wykonania w poszczególnych rozdziałach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe