Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Korycin

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 17 255 485 zł.

1) bieżące - 9 342 835 zł.

2) majątkowe - 7 912 650 zł.

2. wydatki - 18 765 751 zł.

1) bieżące - 9 328 710 zł

2) majątkowe - 9 437 041 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2011
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 października 2011 r.


Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

574 000,00

-3 264,00

4 580,00

575 316,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

32 500,00

-3 264,00

0,00

29 236,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

30 000,00

-3 264,00

0,00

26 736,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

56 000,00

0,00

4 580,00

60 580,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

56 000,00

0,00

4 580,00

60 580,00

bieżące

razem:

7 851 420,00

-3 264,00

4 580,00

7 852 736,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

majątkowe

razem:

7 912 650,00

0,00

0,00

7 912 650,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 350 286,00

0,00

0,00

2 350 286,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

160 627,00

0,00

113 328,00

273 955,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostała działalność

160 627,00

0,00

113 328,00

273 955,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

160 627,00

0,00

113 328,00

273 955,00

852

Pomoc społeczna

1 128 000,00

0,00

500,00

1 128 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

0,00

0,00

500,00

500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

0,00

500,00

500,00

bieżące

razem:

1 376 271,00

0,00

113 828,00

1 490 099,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

17 140 341,00

-3 264,00

118 408,00

17 255 485,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 350 286,00

0,00

0,00

2 350 286,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2011
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 października 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2011
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 października 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2011 r.

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 113 328 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - dokonuje się:

a) zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 080 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (kwota 4 580 zł) oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (kwota 500 zł)

b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 264 zł w związku z otrzymaniem pisma informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 113 328 zł w związku z rozdysponowaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 2 500 zł;

- w dziale 600 - "Transport i łączność" - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 3 000 zł.

- w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 6 200 zł.

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 2 650 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 zł w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- w dziale 751 - " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 30 zł.

- w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami o ogólną kwotę 3 500 zł;

- w dziale 758 - "Różne rozliczenia finansowe" - dokonuje się rozdysponowania części kwoty rezerwy ogólnej w kwocie 14 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 750 - "Administracja publiczna"

- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami o ogólną kwotę 6 242 zł

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" - dokonuje się:

a) zwiększenia planu wydatków w związku z rozdysponowaniem otrzymanych dotacji celowych w kwocie 5 080 zł

b) zmniejszenia planu wydatków w kwocie 3 264 zł związku z otrzymaniem pisma informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

c) zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w ogólnej kwocie 931 zł.

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami o ogólną kwotę 5 000 zł;

Wójt


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe