Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 84.2011 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726 ) oraz Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Szypliszki z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szypliszki na rok 2011, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14 000 zł

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 226 697 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50 850 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263 547 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 640 804 zł z tego:

- dochody bieżące 11 774 624 zł

- dochody majątkowe 1 866 180 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 278 583 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 771 683 zł

- na wydatki majątkowe 2 506 900 zł

§ 4. Ustala się transzę pożyczki (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku) z dochodów budżetu gminy w 2011 r. w wysokości 919.441 zł zaciągniętą w roku 2010 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: "Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki").

§ 4a. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wyniesie 1.557.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Tabela nr 1

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

331 930,00

- 14 000,00

317 930,00

85216

Zasiłki stałe

70 000,00

- 14 000,00

56 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

70 000,00

- 14 000,00

56 000,00

Razem:

11 445 987,00

- 14 000,00

11 431 987,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

152 858,00

226 078,00

378 936,00

01095

Pozostała działalność

152 858,00

226 078,00

378 936,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

152 858,00

226 078,00

378 936,00

852

Pomoc społeczna

1 744 100,00

619,00

1 744 719,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 400,00

619,00

5 019,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 400,00

619,00

5 019,00

Razem:

1 982 120,00

226 697,00

2 208 817,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Tabela Nr 2

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 167 900,00

0,00

1 167 900,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 167 900,00

0,00

1 167 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

86 200,00

18 000,00

104 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

111 547,00

5 400,00

116 947,00

4300

Zakup usług pozostałych

490 503,00

- 23 400,00

467 103,00

750

Administracja publiczna

1 587 734,00

0,00

1 587 734,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 373 700,00

- 5 550,00

1 368 150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 424,00

- 5 550,00

75 874,00

75095

Pozostała działalność

89 446,00

5 550,00

94 996,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 400,00

1 500,00

7 900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00

350,00

1 450,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 052,00

4 700,00

32 752,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

- 1 000,00

3 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 930 668,00

0,00

4 930 668,00

80101

Szkoły podstawowe

3 399 380,00

- 4 900,00

3 394 480,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110 816,00

- 4 900,00

105 916,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

253 932,00

4 900,00

258 832,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 600,00

2 600,00

81 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 800,00

900,00

14 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

119 770,00

2 300,00

122 070,00

4270

Zakup usług remontowych

9 000,00

- 2 000,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 700,00

1 100,00

19 800,00

852

Pomoc społeczna

748 930,00

- 14 000,00

734 930,00

85216

Zasiłki stałe

84 000,00

- 14 000,00

70 000,00

3110

Świadczenia społeczne

84 000,00

- 14 000,00

70 000,00

Razem:

12 083 212,00

- 14 000,00

12 069 212,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

152 858,00

226 078,00

378 936,00

01095

Pozostała działalność

152 858,00

226 078,00

378 936,00

4430

Różne opłaty i składki

152 858,00

226 078,00

378 936,00

852

Pomoc społeczna

1 744 100,00

619,00

1 744 719,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 400,00

619,00

5 019,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 400,00

619,00

5 019,00

Razem:

1 982 120,00

226 697,00

2 208 817,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 października 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.354.2011.AK) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 rok w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 226 078 złotych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 r.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.375.2011.MC) zmniejsza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 14 000 złotych, w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.375.2011.MC) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 619 złotych, w związku z niedoborem środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących.

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w działach, gdzie środki nie zostaną wykorzystane.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe