Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/21/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 65, poz. 554, Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/21/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej, określającej okres przyznanej usługi, zakres świadczonych usług, miejsce świadczonych usług oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, a także miejsce i termin dokonywania wpłat za przyznane usługi.
2. W § 3 zdanie umieszczone przed tabelą otrzymuje następujące brzmienie: "Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa się w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, od 1 godziny w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, w następującej wysokości:"
3. Dodaje się § 3a w brzmieniu: "§ 3a. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 1% najniższej emerytury, natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1,5% najniższej emerytury, obowiązującej na dzień wydania decyzji w sprawie, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa ZUS po opublikowaniu w Monitorze Polskim."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe