Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kołaki Kościelne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się co następuje:
§ 1. Po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kołaki Kościelne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/125/09 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kołaki Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 13, poz. 269).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski
Załącznik do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik.doc

Załącznik do uchwały Nr VIII-42-11
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe