Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Boćki

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Boćki.

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 700,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 900,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 800,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.000,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.100,00 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 350,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 614,00 zł.;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.023,00 zł;

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/109/09 Rady Gminy Boćki z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 235, poz. 2860 z dnia 17 grudnia 2009r.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011r

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

52,00

149,00

13

14

149,00

410,00

14

15

410,00

578,00

15

578,00

1307,00

Trzy osie

12

17

149,00

258,00

17

19

258,00

530,00

19

21

530,00

687,00

21

23

687,00

1059,00

23

25

1059,00

1645,00

25

1059,00

1645,00

Cztery osie i więcej

12

25

687,00

697,00

25

27

697,00

1087,00

27

29

1087,00

1726,00

29

31

1726,00

2560,00

31

1726,00

2560,00

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011r

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

20,00

40,00

18

25

278,00

502,00

25

31

585,00

960,00

31

1474,00

2023,00

Trzy osie

12

40

1301,00

1798,00

40

1798,00

2660,00

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011r

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

12,00

27,00

18

25

186,00

334,00

25

334,00

586,00

Dwie osie

12

28

220,00

323,00

28

33

640,00

887,00

33

38

887,00

1348,00

38

1200,00

1774,00

Trzy osie

12

38

707,00

984,00

38

984,00

1337,00

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe