Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Boćki

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza:

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego o symbolu I-NRL, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) deklaracji na podatek od nieruchomości o symbolu DN - 1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) deklaracji na podatek rolny o symbolu DR - 1, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) deklaracji na podatek leśny o symbolu DL - 1, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy .Boćki z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomościach, rolny i leśny ogłoszona w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 85, poz. 2129 z dnia 20 grudnia 2002r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011 roku

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011 roku

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/11
Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011 roku

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011 roku

DEKLARACJA NA PODATEL LEŚNY
Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe