Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie przekazania Gminie Gródek zarządzania drogą powiatową Nr 1448 B na odcinku ul. Białostockiej w Gródku, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065 B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B"

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 29.09.2011 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu którego działają:

1. Wiesław Pusz - Starosta

2. Jolanta Den - Wicestarosta

zwanym dalej "Przekazującym"

a Gminą Gródek reprezentowaną przez Wójta Gminy Gródek:

1. Wiesława Kuleszę

zwanym dalej "Przejmującym"

Na podstawie art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/82/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową i Uchwały Nr XII/87/l 1 Rady Gminy Gródek z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową, woj. podlaskie, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu drogi powiatowej nr 1448 B na odcinku ul. Białostockiej w Gródku wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 21, 22, 39, 40, 42, a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi dla drogi powiatowej nr 1448B.

2. Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala Wójtowi Gródka na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót.

3. Realizacja inwestycji w odniesieniu do drogi powiatowej Nr 1448 B nastąpi na podstawie zgłoszenia Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z dnia 22.09.201 Ir. oraz pozwolenia na budowę Nr AR. 6740.02.4.19.2011 z dnia 28.09.2011 r.

4. Zarząd Powiatu uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wykonującego obowiązki zarządu drogi.

§ 3. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa po 2 latach od zakończenia inwestycji pt. "Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065 B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B" współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój.

§ 4. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie w przypadku braku dofinansowania z budżetu państwa.

2. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 6. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 2 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Powiatu Białostockiego


Wiesław Pusz


Wicestarosta Powiatu Białostockiego


Jolanta Den

Wójt Gminy Gródek


Wiesław Kulesza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe