Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie przyjęcia przez Powiat Białostocki zarządzania publiczną drogą gminną Nr 5388 B - ul. Polna w Jurowcach na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Przebudowa odcinków ulic w Jurowcach: ul. Wiejskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B i ul. Polnej w ciągu drogi gminnej Nr 5388B, gm. Wasilków"

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 29 września 2011 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu którego działają:

1. Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Pan Robert Wardziński - Członek Zarządu Powiatu Białostockiego

zwanym dalej "Przejmującym"

a Gminą Wasilków reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa:

1. Antonim Pełkowskim

zwanym dalej "Przekazującym"

Na podstawie art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 ze zm) strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu drogi gminnej nr 5388 B na odcinku od km 0+000 do km 0+053,00 ul. Polnej w Jurowcach, Gmina Wasilków wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 21, 22, 39, 40, 42, a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie.

§ 2. 1. Burmistrz Wasilkowa oświadcza, że jest zarządcą drogi dla drogi gminnej nr 5388B.

2. Burmistrz Wasilkowa zezwala Zarządowi Powiatu Białostockiego na dysponowanie pasem drogowym drogi gminnej w granicach objętych zakresem robót.

3. Realizacja inwestycji w odniesieniu do drogi gminnej Nr 5388 B nastąpi na podstawie zgłoszenia Gminy Wasilków z dnia 21.06.2011 r.

4. Zarząd Powiatu uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wykonującego obowiązki zarządu drogi.

§ 3. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa po 2 latach od zakończenia inwestycji pt. "Przebudowa odcinków ulic w Jurowcach: ul. Wiejskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B i ul. Polnej w ciągu drogi gminnej Nr 5388B, gm. Wasilków" współfinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój.

§ 4. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych.

2. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 6. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 2 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Wasilkowa


Antoni Pełkowski

Starosta Powiatu Białostockiego


Wiesław Pusz


Członek Zarządu


Robert Wardziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe