Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Powiatu Białostockiego

z dnia 29 października 2011r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że projekt operatu opisowo - kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w obrębach ewidencyjnych Brończany, Koplany, gmina Juchnowiec Kościelny wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w okresie od 10 października 2011 roku do 28 października 2011 roku, stał się z dniem 29 października 2011 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Starosta Powiatu Białostockiego


Wiesław Pusz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe