Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz na podstawie art. 19 pkt 1 lit. "a", pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 645, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie gminy wynoszą:

1) od każdej wystawionej do sprzedaży sztuki zwierzat gospodarskich:

a) koni - 11 zł;

b) bydła i trzody chlewnej - 6 zł;

2) od sprzedaży z wozu konnego, ciągnikowego, przyczepy ciągnikowej i samochodu osobowego - 11 zł;

3) od sprzedaży ze stoiska i straganu - 16 zł;

4) od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego i doczepnego - 6 zł;

5) od sprzedaży maszyn, sprzętu i narzędzi rolniczych - 16 zł;

6) od sprzedaży z samochodów ciężarowo- osobowych o ładowności do 1,5 t - 16 zł;

7) od sprzedaży z samochodów ciężarowych i przyczep o ładowności powyżej 1,5 t - 21 zł;

§ 2. W przypadku sprzedaży artykułów różnego asortymentu przez jednego sprzedającego pobiera się opłatę targową właściwą dla asortymentu o najwyższej stawce opłaty targowej.

§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 zł.

§ 5. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

§ 6. 1. Pobór opłaty targowej powierza się CENTROKOM sp. z o.o. w Suchowoli.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 40% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Pobraną opłatę targową inkasenci wpłacają do kasy Urzędu Miejskiego w Suchowoli na koniec każdego tygodnia, w którym dokonano poboru.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/200/09 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 223, poz. 2580).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe