Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Białowieża

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz.1281), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 Nr 56, poz. 458, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( z 2010 r. tekst jednolity Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 Nr 56, poz. 458, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/132/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych i uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkawych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 25 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 25 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 25 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Gminy Białowieża
z dnia 25 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe