Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Białowieża

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134 poz 777, Nr 217 poz. 1281) i art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz.1016), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 180, poz. 1109, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 43, poz. 173, Nr 106, poz. 622) oraz Uchwały Nr XXII/115/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 2 grudnia 2008r w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz. Woj Nr 320 poz.3413) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Białowieża:

1) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;

3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Opłata miejscowa wynosi 2,08 zł. za każdy dzień pobytu.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie gminy Białowieża.

§ 4. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 5. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją w Banku Spółdzielczym w Białowieży na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/116/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 2 grudnia 2008r w sprawie opłaty miejscowej (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 320 poz. 3414).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe