Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Białowieża

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz.1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 180, poz.1109, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz.1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 43, poz. 173, Nr 106, poz. 622) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Białowieża :

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wynoszą przy sprzedaży:

1) z samochodu ciężarowego lub przyczepy ciągnika rolniczego - 728,64 zł

2) z samochodu osobowego lub wozu konnego - 728,64 zł

3) z własnego straganu przenośnego sprzedawcy - 20,00 zł

4) z wózka ręcznego, kosza, wiadra, skrzynki, wyłożonych na placu lub sprzedawanych z ręki - 20,00 zł

5) obwoźnej 15,00 zł

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 728,64 zł.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się sołtysom w poszczególnych sołectwach oraz pracownikowi gospodarczemu Urzędu Gminy.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę na rachunek Urzędu Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/117/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 320, poz. 3415).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe