Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Białowieża

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134 poz 777, Nr 217 poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 779,00 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.300,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.560,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

120.00

128.00

13

14

128.00

353.00

14

15

353.00

497.00

15

497.00

1125.00

TRZY OSIE

12

17

128.00

222.00

17

19

222.00

456.00

19

21

456.00

592.00

21

23

592.00

911.00

23

25

911.00

1416.00

25

911.00

1416.00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

592.00

600.00

25

27

600.00

936.00

27

29

936.00

1485.00

29

31

1485.00

2203.00

31

1485.00

2203.00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.820,00 zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.820,00 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.820,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego o którym mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

30.00

35.00

18

25

239.00

432.00

25

31

503.00

826.00

31

36

1269.00

1932.00

26

1269.00

1932.00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1119.00

1548.00

40

1548.00

2503.00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego ):

a) od 7 ton do poniżej 12 ton - 1.560,00 zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/naczepa+pojazd silnikowy/ (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

20.00

23.00

18

25

160.00

288.00

25

288.00

204.00

DWIE OSIE

12

28

189.00

278.00

28

33

551.00

764.00

33

28

764.00

1160.00

38

1032.00

1527.00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

608.00

847.00

38

847.00

1150.00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.820,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.300,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/54/07 Rady Gminy z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych ( Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 265, poz. 2839).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe