Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/52/11 Rady Gminy Narew

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Narew:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 480,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 950,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1200,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1420,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 820,00 zł ,

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1420,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1520,00 zł .

2. Stawki podatku ustalone w ust.1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku nr 1, 2 i 3 do obwieszczenia Ministra Finansów.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/122/08 Rady Gminy Narew z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 308, poz. 3193).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/52/11
Rady Gminy Narew
z dnia 25 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku w (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1250,00

1520,00

13

14

1420,00

1580,00

14

15

1520,00

1640,00

15

1640,00

1690,00

Trzy osie

12

17

1470,00

1470,00

17

19

1690,00

1790,00

19

21

1740,00

1860,00

21

23

1900,00

2080,00

23

25

1960,00

2130,00

25

1960,00

2180,00

Cztery osie i więcej

12

25

1900,00

2130,00

25

27

2080,00

2180,00

27

29

2180,00

2280,00

29

31

2620,00

2780,00

31

2620,00

2780,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/52/11
Rady Gminy Narew
z dnia 25 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1740,00

1860,00

18

25

1860,00

1960,00

25

31

1960,00

2080,00

31

1960,00

2130,00

Trzy osie

12

40

1860,00

2080,00

40

2080,00

2780,00

Cztery osie i więcej

12

40

1960,00

2130,00

40

2180,00

2400,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/52/11
Rady Gminy Narew
z dnia 25 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1180,00

1200,00

18

25

1310,00

1360,00

25

1520,00

1640,00

Dwie osie

12

28

1310,00

1310,00

28

33

1520,00

1520,00

33

38

1580,00

1580,00

38

1740,00

2000,00

Trzy osie

12

38

1420,00

1580,00

38

1470,00

2000,00

Cztery osie i więcej

12

38

1640,00

1690,00

38

1790,00

2000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe