Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Rudka

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół działających na terenie gminy Rudka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1459; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, N r 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół działających na terenie gminy Rudka w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/53/2011
Rady Gminy Rudka
z dnia 28 listopada 2011 r.

TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA ORAZ TRYB I ZAKRES KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTYWANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, OSÓB PROWADZĄCYCH NIEPUBLICZNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY RUDKA

Rozdział 1.
Podstawy obliczania dotacji

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Rudka;

3) dotowanym - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, osobę prowadzącą niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczną szkołę;

4) osobie prowadzącej - należy przez to rozumień osobę prawną lub fizyczną prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz niepubliczną szkołę;

5) szkole - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny, niepublicznej inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczną szkołę podstawową;

6) uczniu - należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowej.

§ 2. 1. Niepublicznym przedszkolom udzielana jest na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy Rudka w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę; w przypadku braku na terenie gminy Rudka przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

2. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej prze gminę Rudka.

§ 3. 1. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego udzielana jest na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy Rudka w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę; w przypdku braku na terenie gminy Rudka przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.

2. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego udzielana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej prze gminę Rudka.

§ 4. Niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym , które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielana jest na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy Rudka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Rudka.

§ 5. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publiczych, w których realizowany jest obowiązek nauki udzielana jest na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy Rudka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Rudka.

Rozdział 2.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 6. Dotacji, o których mowa w rozdziale I udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego lub szkołę złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6 powinien zawierać:

1) nazwę i adres szkoły;

2) typ szkoły;

3) nazwę i adres osoby prowadzącej;

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji;

5) planowaną liczbę uczniów od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, w tym planowaną liczbę uczniów niebędących mieszkańcami gminy Rudka;

6) nazwę i numer rachunku bankowego właściwy do przekazywania dotacji.

§ 8. 1. Do 5 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca składa w Urzędzie Gminy Rudka informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest miesięczna część dotacji.

2. Wzór zbiorczej informacji o stanie uczniów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Jako liczbę uczniów w miesiącu lipcu i sierpniu należy przyjąć faktyczną liczbę uczniów ustaloną dla miesiąca czerwca.

4. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiła pomyłka w przekazaniu informacji o stanie uczniów, osoba prowadząca może przedłożyć korektę i przekazać odrębnym pismem. Wyrównanie dotacji do stanu uczniów po korekcie nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

§ 9. 1. Dotacja przekazywana jest w dwunastu miesięcznych ratach na wskazany we wniosku rachunek bankowy, o którym mowa w § 7 pkt 6 w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

2. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, dotacja będzie przekazywana według kwoty na jednego ucznia obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Po otrzymaniu w/w informacji organ dotujący dokona wyrównania dotacji.

§ 10. Podstawą obliczenia dotacji na dany miesiąc są dane zawarte w informacji, o której mowa w § 8.

§ 11. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest w teminie do dnia 20 stycznia następnego roku przedłożyć rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. Przez rozliczenie należy rozumieć:

1) przedstawienie informacji o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości dotacji wykorzystanej z podziałem na rodzaje wydatków;

2) zwrot przez dotowanego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranej dotacji.

Rozdział 3.
Tryb i zakres kontroli

§ 12. 1. Uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy Rudka zwani dalej kontrolującymi, na podstawie upoważnienia mogą kontrolować dotowanych w zakresie:

1) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji, o której mowa w § 8 ust. 1;

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

3. Kontrolujący mają prawo wglądu do prowadzonej przez szkoły dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującemu samodzielnego pomieszczenia, niezwłocznego przedstawienia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania oraz terminowego udzielania wyjaśnień.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

6. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni od jego otrzymania, złożyć Wójtowi Gminy Rudka pisemne wyjaśnienie odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/53/2011
Rady Gminy Rudka
z dnia 28 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/53/2011
Rady Gminy Rudka
z dnia 28 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe