| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.136.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/149/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J.K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego)

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281)

stwierdzam nieważność

§ 8 ust. 4 pkt 1 lit. a w części: "1KD-G", "3KD-Z", § 20 pkt 5 lit. a w części: "i 3KD-Z", § 20 pkt 5 lit. b, § 22 ust. 1 pkt 1 w części: "projektowane przedłużenie ulicy Piastowskiej w kierunku ulicy Władysława Wysockiego (1 KD-G)", "i istniejąca ulica Władysława Raginisa (3 KD-Z)", § 23 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 23 ust. 1 pkt 1 lit. c, § 23 ust. 1 pkt 1 lit. q w części: "(1KD-G ), §23 ust. 1 pkt 1 lit. s w części: "z dojazdem w liniach rozgraniczających ulicy 1KD-G", § 26 pkt 2 w części: "ulicy 1KD-G", § 27 pkt 2 w części: "do kanału sanitarnego Dn 300 w ul. 1 KD-G oraz", § 29 pkt 1 lit. a w części: "1 KD-G i", § 53 ust. 5 pkt 1 w części: " ulic 1 KD-G i", § 55 ust. 2 pkt 1 w części: "1 KD-G", § 55 ust. 2 pkt 2 w części: "1 KD-G", § 55 ust. 4 pkt 3 lit. a w części: "1 KD-G", § 55 ust. 5 pkt 1 w części: "1KD-G", § 55 ust. 5 pkt 2 w części: "1 KD-G", § 56 ust. 4 pkt 1 w części: " dróg 1KD-G i 3 KD-Z oraz", § 57 ust. 5 pkt 1 w części: " 1KD-G i z 3 KD-Z", § 57 ust. 5 pkt 8 uchwałyNr XVII/149/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J.K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego), części Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie: dotyczącym budynków i obszaru objętego ustaleniami Decyzji Wojewody PodlaskiegoNr 7/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WI.I.IA.70453/4-3/2010 z dnia 1 października 2010 r. oraz części obszaru 4 KD-L objętego ustaleniami planu przyjętego uchwałą Nr XI/87/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka (rejon przedłużenia ul. Jutrzenki) w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 123, poz. 1115).


Uzasadnienie

W dniu 24 października 2011 r. Rada Miejska Białegostoku podjęła uchwałęNr XVII/149/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J. K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego), którado organu nadzoru wpłynęła w dniu 31 października 2011 r.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 10, art. 65 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), co stanowiło podstawę do wszczęcia w dniu 15 listopada 2011 r. postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Rada Miejska Białegostoku mocą przedmiotowej uchwały ustaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren o powierzchni około 122,5 ha ograniczony od północy - pasem linii elektroenergetycznych wysokich napięć, od wschodu - ulicą Konstantego Kosińskiego i jej przedłużeniem, od południowego wschodu - ulicą Wojciecha Bogusławskiego i jej przedłużeniem, od południowego zachodu - ogrodami działkowymi pod pasem linii elektroenergetycznych wysokich napięć i dalej ulicami Józefa Chełmońskiego, Melchiora Wańkowicza, Maksyma Gorkiego, Adama Chętnika, 42 Pułku Piechoty, Ziołową oraz od zachodu - ulicą Władysława Raginisa.

Postępowanie nadzorcze wykazało, iż w uchwalonym przez Radę Miejską Białegostoku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda (rejon ul. J. K. Kluka i S. Nowakowskiego) w Białymstoku brak jest szczegółowych informacji dotyczących zmiany sposobu obsługi komunikacyjnej, przyległych do terenu objętego planem, terenów już zainwestowanych, poprzez nie uwzględnienie zjazdów z ulicy Raginisa do zrealizowanego już osiedla za północno - zachodnią granicą opracowanego planu. W związku z czym zaprojektowany układ komunikacyjny 3KD-Z stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niedochowanie zasad sporządzania planu. Wyraża się to w zmianie sposobu obsługi komunikacyjnej terenów zagospodarowanych i bezpośrednio przyległych. Ukształtowany w taki sposób plan nie określa zasad docelowej obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej, pozostawionych poza granicami planu, od strony północno-zachodniej projektowanej trasy 3KD-Z.

W nadesłanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku za pismemNr URB.I.6721.22.15.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. wyjaśnieniach podniesiono, że "Zarzut naruszenia art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z powodu nieokreślenia zasad zmiany sposobu obsługi komunikacyjnej terenów już zainwestowanych przyległych do granic planu jest niezrozumiały. Ustalenia planu mogą odnosić się tylko i wyłącznie do terenów położonych w granicach planu."

Odnosząc się do zaprezentowanego przez Gminę powyższej argumentacji, zasadnym jest przytoczenie stanowiska wyrażonego w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 281/08, który badał przedmiotowe naruszenie, wskazane przez organ nadzoru rozstrzygnięciem nadzorczym do uchwały Nr XI/88/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego dotyczące uchwały Nr miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J.K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego) w Białymstoku. Obecnie uchwała Nr XVII/149/11 Rady Miejskiej Białegostoku dotyczy tych samych terenów, różni się jedynie oznaczeniem obszaru 3KD-Z. Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje: "Projektowany w przedmiotowym planie układ komunikacyjny zmienia sposób obsługi komunikacyjnej przyległych do terenu objętego planem terenów już zainwestowanych, gdyż nie przewiduje zjazdu z ulicy Raginisa do zrealizowanego już osiedla Jaroszówka. Trafnie więc ustalił WSA, że plan nie zawiera obowiązującego elementu w postaci zasad docelowej obsługi komunikacyjnej terenu bezpośrednio przylegającego od strony północno-zachodniej do projektowanej trasy KD-3Z".

Gmina, samodzielnie gospodarując przestrzenią, nie może czynić tego dowolnie. Przysługujące jej władztwo planistyczne doznaje ograniczeń wynikających z obowiązku przestrzegania przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w tym względzie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta przed podjęciem uchwały intencyjnej, wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Powyższy przepis prawa zobowiązuje organ sporządzający plan miejscowy do możliwie precyzyjnego i jednoznacznego określenia granic planu miejscowego już na etapie podejmowania uchwały intencyjnej. Jeżeli w trakcie prowadzonej procedury planistycznej powstaną nieznane wcześniej okoliczności formalno-prawne, organ sporządzający plan miejscowy jest zobowiązany do ich uwzględnienia i dokonania w tym zakresie korekty oraz uszczegółowienia granic w niezbędnym zakresie.

Nie dokonanie przez Gminę Białystok wymaganej przepisami prawa korekty i uchwalenie planu miejscowego w powyżej przedstawionym kształcie doprowadziło do sytuacji, w której uchwalony w takim kształcie plan miejscowy nie określa zasad docelowej obsługi komunikacyjnej terenów pozostawionych poza granicami planu, co stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 10 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niedochowanie zasad sporządzania planu.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego organ nadzoru ustalił, iż w dniu 1 października 2010 r. Wojewoda Podlaski wydał decyzję Nr 7/2010o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie przedłużenia ulicy Piastowskiej, w ciągu drogi krajowej Nr 19, na odcinku od ul. Sybiraków do przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku" oraz "Budowie przedłużenia ulicy Piastowskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej, na odcinku od przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa do ul. Wł. Wysockiego w Białymstoku" wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

Analiza uchwały wykazała, że uchwalony plan zawiera w swoich granicach tereny bezpośrednio przylegające do "projektowanej" drogi 1KD-G oraz 3 KD-Z, co do których wydano wyżej wymienioną decyzję Nr 7/2010. W związku z tym, należy uznać, iż przedmiotowy plan wprowadza ustalenia planistyczne niezgodne ze stanem faktycznymi prawnym dotyczące terenów objętych wyżej wymienioną decyzją.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi odwzorowywać ustalenia zawarte w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, co określa art. 65 ust. 1 pkt 2oraz ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedstawiać faktyczny, istniejący sposób zagospodarowania terenów objętych opracowaniem (droga 1KD-G nie jest drogą projektowaną, bowiem budynki przeznaczone do wyburzeniaw obrębie drogi 1KD-G już nie istnieją).

Prezydent Miasta Białegostoku, w przesłanych wyjaśnieniach stwierdził: "Faktem jest, że na "projektowaną" w planie drogę 1KD-G i skrzyżowanie z ul. Wł. Raginisa (3KD-Z) wydano decyzję nr 7/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 01.10.2010 r. i rozpoczęto jej realizację. Użyte słowo "projektowana" świadczy o tym, że nie jest to droga już istniejąca. Zakończenie prac i oddanie do użytku dopiero nastąpi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym przypadku dokładnie odwzorował "ustalenia zawarte w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę". Linie rozgraniczające drogi, a nawet układ jezdni, będący jedynie elementem informacyjnym planu, zostały wyrysowane zgodnie z decyzją nr 7/2010. Istniejące na podkładzie geodezyjnym budynki oznaczono, analogicznie jak w projekcie drogowym "do wyburzenia". Budynki te niedawno zostały wyburzone zgodnie z ostateczną decyzją na realizację inwestycji. Aktualizacja map następuje po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanej inwestycji."

Należy podkreślić, że miejscowy plan zagospodarowania to zarówno tekst uchwały jak i rysunek. O ile rysunek planu pozwala na umieszczenie różnych oznaczeń o charakterze informacyjnym, o tyle tekst planu zawiera istotne ustalenia planistyczne określające sposóbi formę zagospodarowania terenów, ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniuz terenów w tym zakazy zabudowy. Zaznaczenie na rysunku planu linii rozgraniczających drogi z jednoczesnym wprowadzeniem ustaleń planistycznych dla terenów objętych ostateczną decyzją dotyczącą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, powoduje,że w dwóch różnych aktach (w akcie prawa miejscowego i decyzji administracyjnej) znajdują się ustalenia planistyczne dla tego samego terenu. Taka sytuacja jest sytuacją niedopuszczalną, naruszającą obowiązujący porządek prawny, w szczególności art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), stanowiący, iż w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto, w wyniku dokonania oceny merytorycznej przedmiotowej uchwały ustalono, iż część obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 KD-L znajduje się w granicach planu przyjętego uchwałą Nr XI/87/07 Rady Miejskiej Białegostoku w dniu 20 kwietnia2007 r. W tak skonstruowanym planie dochodzi do sytuacji, iż jeden obszar planu (część obszaru 4KD-L) został uregulowany dwoma aktami prawa miejscowego w postaci planów zagospodarowania przestrzennego. Podjęta przez radę gminy uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winna jednoznacznie wskazywać,że dotyczy zmiany już istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoi w jakim zakresie.

Mając powyższe na względzie organ nadzoru odstąpił od stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości, ograniczając się do stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVII/149/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygodaw Białymstoku (rejon ul. J.K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego) w zakresie wskazanymw przedmiotowym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego,w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują :

1. Rada Miejska Białegostoku.

2. Prezydent Miasta Białegostoku

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »