| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.137.2011.ACh Wojewody Podlaskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkachz dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281)

stwierdzam nieważność

§ 49 ust. 1 w części ",26MN o powierzchni ok. 0,36 ha, 27MN o powierzchni ok. 0,15 ha, 28MN o powierzchni ok. 1,77 ha" uchwały Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkachz dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach oraz części Załącznika Nr 1 - Rysunek planu w zakresie dotyczącym obszaru planistycznego oznaczonego symbolami 26MN, 27MN i 28MN do wskazanej wyżej uchwały.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26 października 2011 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę Nr XIV/130/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach, która w dniu 2 listopada 2011 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 14 listopada 2011 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Postępowanie nadzorcze wykazało, iż tereny oznaczone symbolem 26MN, 27MN i 28MN wymienione w § 49 ust. 1 uchwały są terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych zamkniętych dla których zarówno w części rysunkowej jaki w treści Planu nie wyznaczono stref ochronnych.

Stosownie do postanowień art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) w odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych, a w strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy. Obowiązek wyznaczania stref ochronnych dla terenów zamkniętych przewiduje również § 7 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) który stanowi, iż projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać m. inn. granice terenów zamkniętych oraz granice ich stref ochronnych.

W toku postępowania nadzorczego Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk w piśmiez dnia 17 listopada 2011 r., znak AGP/RU-7321/48/51/2011 podniósł, nie wskazując konkretnych uregulowań w przedmiotowej uchwale, iż " … na terenach przyległych do terenów kolejowych plan przewiduje zakaz lokalizowania nowej zabudowy, nie ma potrzeby wyznaczania strefy ochronnej od terenów zamkniętych". Należy jednak zauważyć, że na terenach przyległych do terenów kolejowych tj.: 26MN, 27MN, 28MN Rada Miejska postanowieniami § 49 Planu nie wprowadziła zakazu lokalizowania nowej zabudowy. Niezbędne jest więc wyznaczenie stref ochronnych oraz zamieszczenie informacjio ograniczeniach w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów znajdujących się w strefach ochronnych terenów zamkniętych, w tym o zakazie zabudowy. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż konieczność uzgodnienia projektu miejscowego planu z PKP S.A. wynikaz art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie zwalniaz obowiązku wyznaczenia stref ochronnych od terenów kolejowych zarówno w części tekstowej jak i rysunkowej Planu.

Ponadto w związku z możliwością wykonywania robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego należało w treści projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamieścić stosowną informację o ograniczeniach przewidzianych w Rozdziale 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz w § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955), a nie jak to uczyniła Rada Miejska w § 3 ust. 9 przedmiotowej uchwały wskazując jedynie właściwe przepisy. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 6 września 2007 roku, sygn. akt II SA/Bk 464/07 nie jest wystarczające powołanie się na właściwy przepis, należy również w sposób czytelny wprowadzić w planie zapisy dotyczące ograniczeń w użytkowaniu terenu, sąsiadującego z obszarem kolejowym.

Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż położenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 26MN, 27MN, 28MN w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów kolejowych zamkniętych, stanowi okoliczność faktyczną obligującą Radę Miejską w Suwałkach do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczeń, jakie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych - brak ich określenia stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powyższe stanowisko potwierdza również orzecznictwo sądowoadministracyjne - m.inn. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2007 roku, sygn. akt II OSK 346/07.

Mając powyższe na względzie organ nadzoru odstąpił od stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości, ograniczając się do stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2011 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kolejoweji Północnej w Suwałkach w zakresie wskazanym w przedmiotowym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Miejska w Suwałkach

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »