| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz.113, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1475, Dz.U. z 2011 Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mielnik:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 400,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 720,00zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 880,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 960,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1040,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1120,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 880,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek określonych w załączniku Nr 3 do uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1040,00zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1360,00zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/126/09 z dnia 10 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 223, poz.2616).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Zduniewicz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

880

908

13

14

908

993

14

15

933

946

15

946

1307

Trzy osie

12

17

908

924

17

19

924

943

19

21

943

955

21

23

955

1059

23

25

1059

1645

25

1059

1645

Cztery osie i wiecej

12

25

955

965

25

27

965

1087

27

29

1087

1726

29

31

1726

2560

31

1726

2560

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Zduniewicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1464

1464

18

25

1464

1464

25

31

1464

1464

31

1474

2023

Trzy osie i więcej

12

40

1464

1798

40

1798

2660

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Zduniewicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Gminy Mielnik
z dnia 29 listopada 2011 r.

stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

880

900

18

25

963

981

25

981

998

Dwie osie

12

28

880

893

28

33

910

923

33

38

923

1348

38

1200

1774

Trzy osie i więcej

12

38

923

984

38

984

1464

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »