Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 75 744 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 62 800 ,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 138 544 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)plan dochodów ogółem: 33 141 832 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24 747 926 zł ,

- dochody majątkowe w wysokości 8 393 906 zł ,

2)plan wydatków ogółem: 38 537 682 zł , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25 072 871zł ,

- wydatki majątkowe w wysokości 13 464 811 zł .

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 395 850 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2008 r., którego trzecia transza zostanie uruchomiona w 2011 r. - w kwocie 140 185 zł ,

2)kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2010 r.- w kwocie 287 000 zł,

3)zaciąganych kredytów - w kwocie 1 141 353 zł ,

4)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 827 312 zł .

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł ;

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 568 538 zł ;

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 371 647 zł ,

§ 6. W uchwale Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr IV/21/11 z dnia 8 lutego 2011 r., uchwałą Nr V/32/11 z dnia 29 marca 2011 r.,uchwałą Nr VI/39/11 z dnia 10 maja 2011 r. , uchwałą Nr VII/51/11 z dnia 14 czerwca 2011 r., uchwałą Nr VIII/55/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., uchwałą Nr IX/58/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr X/63/11 z dnia 11 października 2011 r. wprowadza się następujące zmianę załącznika Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2011 r.", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Klasyfikacja

Zwiększenie
dochodów

Objaśnienia paragrafów

Dział

Rozdział

§

801

80110

2007

60.557

Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu "Nasza droga do sukcesu", realizowanego przez Gimnazjum w Czarnej Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2009

10.687

6207

3.825

6209

675

OGÓŁEM

75.744

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r.

Klasyfikacja

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Dział

Rozdział

§

600

60016

6050

30.000

Zmniejszenie wydatków związanych z budową ul. Żeromskiego - cz. II.

6050

32.800

Zmniejszenie wydatków związanych z budową ul. Kasztanowej.

801

80110

4117

1.274

Zwiększenie wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu pn. "Nasza droga do sukcesu", realizowanego przez Gimnazjum w Czarnej Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4119

225

4127

207

4129

37

4177

8.464

4179

1.494

4217

6.845

4219

1.208

4247

18.578

4249

3.278

4267

319

4269

56

4307

24.870

4309

4.389

6067

3.825

6069

675

900

90001

6050

30.000

Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę rowu odwadniającego os. Tartaczne - opracowanie dokumentacji

921

92195

6050

32.800

Zwiększenie wydatków dotyczących wykonania robót dodatkowych inwestycji pn. "Centrum Rękodzieła Ludowego - etap I - przebudowa budynku byłej szkoły w Niemczynie"

OGÓŁEM

62.800

138.544


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Planowane do pozyskania dotacje**

Planowane kredyty**

rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

2

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wólka Ratowiecka - dokumentacja

70 000

70 000

70 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3

600

60016

Budowa ulic: Spółdzielcza, Chrobrego, Szkolna, Tartaczna

22 000

22 000

22 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

4

600

60016

Budowa ulicy Żeromskiego cz.II

520 000

520 000

355 000

165 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5

600

60016

Budowa ulic: Orzeszkowej, Sokólska, Dreszera, Gęsia, Kolejowa, Ochotnicza

150 000

150 000

150 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6

600

60016

Budowa ulic: Różana, Wierzbowa, Kasztanowa, Zielona

567 200

567 200

25 847

541 353

A.
B.
C.

Urząd Miejski

7

600

60016

Budowa ulic: Orzeszkowej, Piękna, Dolna, Polna

61 000

61 000

61 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

8

600

60016

Budowa ulic: Wiosenna, Jastrzębia, Sosnowa - dokumentacja

55 000

55 000

55 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

9

600

60016

Budowa ulicy Ogrodowej

68 000

68 000

68 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

10

600

60016

Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leszczynowej, Kasztanowej i Kwiatowej

65 000

65 000

65 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

11

600

60095

Realizacja projektu Cyfrowy Świat Puszczy Knyszyńskiej

4 025 000

50 000

50 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

3 500 000

475 000

12

700

70005

Zakup nieruchomości

200 000

200 000

200 000

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

13

710

71004

Opracowania urbanistyczne

110 000

110 000

110 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

14

750

75023

Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Torowej 9

245 000

245 000

104 815

140 185

A.
B.
C.

Urząd Miejski

15

750

75023

Budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego

985 066

985 066

550 066

435 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

16

801

80101

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2

300 000

300 000

13 000

287 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

17

801

80101

Wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2

175 000

175 000

175 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

18

801

80101

Wymiana źródła ciepła w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej z ogrzewania olejowego na pompy ciepła wraz z instalacją solarną

1 200 000

15 000

15 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

688 525

496 475

19

801

80101

Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czarnej Wsi Koscielnej.

30 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

20

801

80104

Termomodernizacja Przedszkola

0

0

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

21

801

80104

Wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy i docieplenia Przedszkola

175 000

175 000

175 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

22

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórnej

1 180 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

1 000 000

150 000

23

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Białostockiej, Rybackiej

1 180 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

1 000 000

150 000

24

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Marszałkowskiej

560 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

440 000

90 000

25

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej i Łąkowej

1 180 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

1 000 000

150 000

26

900

90001

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka

5 798 146

3 943 108

591 466

0

A.
B.
C.

3 351 642

Urząd Miejski

27

900

90001

Modernizacja ujęcia wody w Czarnej Białostockiej

2 330 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

2 000 000

300 000

28

900

90001

Budowa rowu odwadniającego os. Tartaczne - opracowanie dokumentacji

30 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

29

900

90015

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

20 052

20 052

20 052

A.
B.
C.

Urząd Miejski

30

900

90095

Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego

15 403 005

2 141 993

1 110 410

A. 57 356
B.
C.

974 227

Urząd Miejski

31

900

90095

Budowa placu zabaw we wsi Karczmisko

42 077

42 077

18 700

A.
B.
C.

23 377

Urząd Miejski

0

32

921

92109

Modernizacja budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Wólce Ratowieckiej

0

0

0

A.
B.
C.

Urząd Miejski

0

0

33

921

92195

Centrum Rękodzieła Ludowego - etap I -przebudowa budynku byłej szkoły w Niemczynie

32 800

32 800

32 800

A.
B.
C.

Urząd Miejski

34

921

92195

Centrum Rękodzieła Ludowego - etap II -zagospodarowanie terenu wokół budynku.

810 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

500 000

300 000

35

926

92601

Skatepark - dokumentacja projektowa

21 000

21 000

21 000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

36

700

70095

Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup mieszkań komunalnych

379 000

379 000

379 000

A.
B.
C.

37

750

75023

Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Urząd Miejski projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

0

0

0

A.
B.
C.

38

754

75412

Zakupy inwestycyjne realizacja przez Urząd Miejski projektu pn. "Zakup dwóch specjalistycznych wozów strażackich do ochrony kompleksu leśnego Puszczy Knyszyńskiej".

1 860 370

1 850 000

268 686

A.
B.
C.

1 581 314

0

0

39

754

75412

Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zakup zestawu ratownictwa medycznego

3 385

3 385

3 385

A.
B.
C.

40

754

75412

Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - system alarmowy do bynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej

6 562

6 562

6 562

A.
B.
C.

41

801

80101

Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockie projektu pn. "Indywidualne nauczanie w szkołach Gminy Czarna Białostocka".

7 000

7 000

0

A. 1 050
B.
C.

5 950

42

801

80110

Zakupy inwestycyjne - realizacja przez Gimnazjum w Czarnej Białostockiej projektu pn. "Nasza droga do sukcesu"

4 500

4 500

0

A. 675
B.
C.

3 825

43

921

92105

Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - zadaszenie pawilonu wystawowego

5 166

5 166

5 166

A.
B.
C.

44

921

92195

Centrum Rękodzieła Ludowego - pierwsze wyposażenie

21 502

21 502

21 502

A.
B.
C.

Ogółem

39 907 831

12 541 411

4 973 457

1 568 538

59 081

5 940 335

x

10 128 525

2 111 475

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Planowane do pozyskania dotacje zostaną wprowadzone do budżetu na 2011 r. po stronie dochodów jak i wydatków w momencie podpisania umowy o dofinansowanie

** Planowane kredyty zostaną wprowadzone do budżetu na 2011 r. jako uzupełnienie wkładu własnego w przypadku otrzymania dofinansowania

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe