Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/73/ 2011 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Dz. U. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały )

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 211 037 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały )

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 152 100 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 363 137 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 851 841 zł z tego:

- dochody bieżące 11 985 661 zł

- dochody majątkowe 1 866 180 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 489 620 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 948 720 zł

- na wydatki majątkowe 2 540 900 zł

§ 4. Ustala się transzę pożyczki (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ) z dochodów budżetu Gminy w 2011 r. w wysokości 919.441 zł zaciągniętą w roku 2010 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: "Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki").

§ 5. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wyniesie 1.557.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 900 000 zł, w tym:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 300 000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu- do kwoty 1 557 220 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 342.780 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/ 2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Tabela nr 1

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

5 292 080,00

- 277 248,00

5 014 832,00

75862

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

277 248,00

- 277 248,00

0,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

277 248,00

- 277 248,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

296 715,00

296 715,00

80195

Pozostała działalność

0,00

296 715,00

296 715,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

283 188,00

283 188,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

13 527,00

13 527,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

37 328,00

- 37 328,00

0,00

85395

Pozostała działalność

37 328,00

- 37 328,00

0,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

37 328,00

- 37 328,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

98 533,00

224 398,00

322 931,00

85495

Pozostała działalność

0,00

224 398,00

224 398,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

200 597,00

200 597,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

23 801,00

23 801,00

Razem:

11 431 987,00

206 537,00

11 638 524,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 744 719,00

4 500,00

1 749 219,00

85295

Pozostała działalność

4 100,00

4 500,00

8 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 100,00

4 500,00

8 600,00

Razem:

2 208 817,00

4 500,00

2 213 317,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/ 2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 r.

Tabela nr 2

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 167 900,00

9 700,00

1 177 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 167 900,00

9 700,00

1 177 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

104 200,00

7 600,00

111 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 800,00

2 100,00

19 900,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

661 710,00

- 81 400,00

580 310,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

661 710,00

- 81 400,00

580 310,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

3 900,00

23 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

156 360,00

- 85 300,00

71 060,00

750

Administracja publiczna

1 587 734,00

54 900,00

1 642 634,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

99 600,00

5 400,00

105 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

97 000,00

5 000,00

102 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600,00

400,00

2 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 368 150,00

47 600,00

1 415 750,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

769 800,00

56 100,00

825 900,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

156 400,00

- 10 000,00

146 400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

28 000,00

1 500,00

29 500,00

75095

Pozostała działalność

94 996,00

1 900,00

96 896,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

0,00

1 900,00

1 900,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

141 670,00

- 20 700,00

120 970,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

8 500,00

- 6 000,00

2 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

- 6 000,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

130 170,00

- 14 700,00

115 470,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 400,00

1 800,00

44 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 400,00

300,00

7 700,00

4270

Zakup usług remontowych

12 267,00

- 8 800,00

3 467,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

- 8 000,00

2 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 930 668,00

244 037,00

5 174 705,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

258 832,00

37 500,00

296 332,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

81 200,00

15 800,00

97 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 700,00

2 300,00

17 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

122 070,00

19 400,00

141 470,00

80195

Pozostała działalność

101 075,00

206 537,00

307 612,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

65 906,00

175 507,00

241 413,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

14 844,00

12 680,00

27 524,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 428,00

18 350,00

27 778,00

851

Ochrona zdrowia

87 795,00

0,00

87 795,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

82 995,00

0,00

82 995,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 395,00

- 26 600,00

10 795,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 000,00

- 1 500,00

26 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

- 1 500,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

- 4 400,00

600,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

34 000,00

34 000,00

Razem:

12 069 212,00

206 537,00

12 275 749,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 744 719,00

4 500,00

1 749 219,00

85295

Pozostała działalność

4 100,00

4 500,00

8 600,00

3110

Świadczenia społeczne

4 100,00

4 500,00

8 600,00

Razem:

2 208 817,00

4 500,00

2 213 317,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/73/ 2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 listopada 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki z Unii Europejskiej

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

I . Zadania kontynuowane

1

010

01010

"Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki"

1 528 000

1 528 000

378 000

1 150 000

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

2

600

60016

Poprawa dostępności komunikacyjnej samorządów na pograniczu polsko - rosyjskim *

1 493 954
10 000

-

-

-

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

3

926

92601

Współdziałanie na rzecz promocji i rozwoju transgranicznej turystyki aktywnej i rekreacyjnej *

2 997 480
50 000

-

-

-

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

II Zadania noworozpoczynane

1

010

01010

Wykonanie projektu stacji wodociągowej w Kaletniku

48 800

48 800

48 800

-

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

2

600

60016

Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej

340 000

340 000

40 000

300 000

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

3

630

63095

Zagospodarowanie terenu kąpieliska i plaży gminnej nad jeziorem Szelment Mały w miejscowości Becejły

161 000

161 000

53 780

107 220

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

4

700

70005


Gospodar. gruntami i nieruchomościami ( termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynków użyteczności publicznej )

126 100

126 100

126 100

-

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

5

700

70005

Gospodar. gruntami i nieruchomościami ( zakup kontenera mieszkalnego )

30 000

30 000

30 000

-

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

6

801

80195

Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka

435 813

-

-

-

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

7

801

80101


Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Becejłach oraz termomodernizacja przedszkola i łącznika między szkołą i przedszkolem

90 000

90 000

90 000

-

-

-

Urząd Gminy Szypliszki

8

801

80101

Termomodernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Kaletniku

36 000

36 000

36 000

-

-

Urząd Gminy SzypliszkiOgółem:

7 347 147

2 359 900

802 680

1 557.220

-

-

* zadania planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/73/ 2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 listopada 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/73/ 2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 15 listopada 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2011 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków, a także aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2011. Zmniejszeniu ulega plan wydatków w działach, gdzie środki nie zostaną wykorzystane. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby.

W związku z przystąpieniem do realizacji w szkołach nowych projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadza się do budżetu środki na: realizację projektu "Lepsza szkoła" realizowanego w Zespole Szkół w Słobódce- 132 415 zł oraz środki na realizację projektu "Wykorzystaj swoją szansę" realizowanego w Zespole Szkół w Kaletniku- 74 122 zł. Projekty będą finansowane bez wkładu własnego.

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (sygnatura FB-II.3111.344.2011.MC) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 4 500 złotych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe