Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 59/XII/11 Rady Gminy Grajewo

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok polegających na:

1)zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu kwotę 16.525,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2)przeniesieniu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 25.502,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.663.810,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 17.108.619,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.220.345,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 817.400,00 zł,

2)dochody majątkowe kwota 555.191,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.341.810,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 17.031.541,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.220.345,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.573,00 zł.

2)wydatki majątkowe kwota 1.310.269,00 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011" przyjęty Uchwałą Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011, zmieniony Uchwałą Nr 28/VI/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, Uchwałą Nr 40/VIII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, Uchwałą Nr 45/IX/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok i Uchwałą Nr 49/X/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Gardocki


Uzasadnienie

Załącznik Nr 1
Zwiększa się dochody z tytułu ponadplanowego wykonania wpłat z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 16.525,00 zł. W planie wydatków postanawia się przeznaczyć powyższą kwotę na:
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Grajewie kwota 7.000,00 zł,
-wydatki inwestycyjne związane z dociepleniem budynku świetlicy w Kurejewce i wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy kwota 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie na potrzeby bieżącego funkcjonowania jednostki kwota 4.525,00 zł.
Załącznik Nr 2
Po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków postanawia się przenieść wydatki pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 25.502,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, i tak:
- w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 16.850,00 zł i zwiększa się jednocześnie wydatki na kwotę 5.790,00 zł,
- w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym o kwotę 2.862,00 zł i zmniejsza się jednocześnie wydatki o kwotę 5.790,00 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/XII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 listopada 2011 r.

DOCHODY - zwiększenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj dochodu

Kwota zwiększenia /zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianie

700

70005

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

własne

16.525,00

316.525,00

16.525,00

WYDATKI - zwiększenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan wydatków po zmianie

400

40002

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

4.525,00

198.815,00

754

75405

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

własne

7.000,00

7.000,00

900

90095

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

własne

5.000,00

19.000,00

Razem:

16.525,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/XII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 listopada 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan wydatków po zmianie

400

40002

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

własne

5.600,00

368.600,00

400

40002

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

900,00

62.700,00

400

40002

4120

Składki na Fundusz Pracy

własne

150,00

9.650,00

400

40002

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

10.690,00

194.290,00

400

40002

4300

Zakup usług pozostałych

własne

3.300,00

58.290,00

852

85202

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

własne

2.862,00

57.762,00

852

85219

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

własne

- 5.790,00

247.000,00

852

85295

3110

Świadczenia społeczne

własne

- 2.862,00

339.138,00

900

90001

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

własne

- 5.600,00

2.400,00

900

90001

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

- 900,00

400,00

900

90001

4120

Składki na Fundusz Pracy

własne

- 150,00

150,00

900

90001

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

- 4.900,00

1.100,00

900

90001

4300

Zakup usług pozostałych

własne

- 3.300,00

700,00

900

90002

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

2.000,00

22.000,00

900

90002

4300

Zakup usług pozostałych

własne

- 2.000,00

108.300,00

Razem:

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/XII/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 18 listopada 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2011

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

dochody własne
jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie

2.369.651,00

997.969,00

14.969,00

678.000,00

305.000,00

Urząd Gminy Grajewo

2

900

90095

6060

Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

444.900,00

80.000,00

80.000,00

Urząd Gminy Grajewo

3

900

90095

6060

Zakup skrapiarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

78.000,00

20.000,00

20.000,00

Urząd Gminy Grajewo

4

900

90095

6060

Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

170.600,00

30.000,00

30.000,00

Urząd Gminy Grajewo

5

900

90095

6060

Zakup rozsiewacza na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

85.500,00

15.000,00

15.000,00

Urząd Gminy Grajewo

6

900

90095

6060

Zakup przyczepy na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

70.000,00

15.000,00

15.000,00

Urząd Gminy Grajewo

7

700

70005

6060

Wykup gruntów

76.200,00

76.200,00

76.200,00

Urząd Gminy Grajewo

8

600

60016

6060

Zakup pługa do odśnieżania

10.100,00

10.100,00

10.100,00

Urząd Gminy Grajewo

9

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Boczki Świdrowo

18.524,00

15.000,00

15.000,00

Urząd Gminy Grajewo

10

926

92695

6050

Boisko w Rudzie - dokumentacja projektowa

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Urząd Gminy Grajewo

11

900

90095

6050

Świetlica w Kurejewce - wykonanie instalacji CO i docieplenie budynku

19.000,00

19.000,00

19.000,00

Urząd Gminy Grajewo

12

900

90095

6060

Zakup aeratora do napowietrzania wody - staw w m. Boczki-Świdrowo

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Urząd Gminy Grajewo

Razem

3.374.475,00

1.310.269,00

327.269,00

678.000,00

305.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe