Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Sidra

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 r. Nr 28 , poz. 146 , Nr 123 , poz. 835, Nr 152 , poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 , poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. W planie dochodów i wydatków z zadań zleconych bieżących wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 128 042 zł w tym :

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 pozostała działalność § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 100 442 zł ;

2) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 27 600 w tym :

a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 24 000 zł ;

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3 600 zł ;

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 128 042 zł w tym :

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 100 442 zł w tym :

a) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 251 zł ;

b) § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 40 zł ;

c) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 664 zł ;

d) § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 zł ;

e) § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 98 472 zł ;

2) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 27 600 zł ;

a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 24 000 zł wtym :

- § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 22 993 zł ;

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 657 zł ;

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 350 zł ;

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 600 zł ;

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej … § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 859 zł ;

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej … § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 859 zł ;

§ 2. W planie dochodów i wydatków własnych bieżących wprowadzić następujące zmiany :

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 13 400 zł w tym :

1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej … § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 400 zł

2) Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12 000 zł ;

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 13 400 zł w tym :

1) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej … § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 400 zł;

2) Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 12 000 zł ;

3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 000 zł ;

4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 000 zł ;

§ 3. W planie wydatków bieżących własnych wprowadzić nastepujęce zmiany :

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 93 100 zł w tym :

1) Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy o kwotę 48 650 zł ;

2) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 44 450 zł w tym :

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5150 zł w tym :

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3150 zł ;

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 000 zł ;

b) Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 26 000 zł w tym :

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3 000 zł ;

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000 zł;

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000 zł ;

c) Rozdział 80146 Dokształcznie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 13 300 zł w tym :

- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 600 zł ;

- § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3 700 zł ;

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 93 100 zł w tym :

1) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 90 300 zł w tym :

a) Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 57 150 zł w tym :

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 600 zł ;

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 550 zł ;

- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 850 zł ;

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł ;

- § 4260 zakup energii o kwotę 3 000 zł ;

- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 150 zł ;

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 150 zł ;

c) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł ;

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 800 zł ;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) Plan dochodów ogółem : 9 514 790 zł ;

2) Plan wydatków ogółem : 10 550 654 zł ;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 035 864 zł , zostanie pokryty z następujących źródeł :

a) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 235 864 zł ;

b) Zaciągniętych kredytów w kwocie 800 000 zł ;

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku do Zarządzenia .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt


Jan Hrynkiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2011
Wójta Gminy Sidra
z dnia 18 listopada 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Do § 1. W planie dochodów i wydatków bieżących z zadań zleconych zwiększeń oraz zmniejszeń dokonano w oparciu o nastepujace pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- FB-II.3111.354.2011.AK z dnia 28 pażdziernika 2011 roku - dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotacja 100 442 zł ;

- FB-II.3111.344.2011. MC z dnia 07 listopada 2011 roku - dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierajacych świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą NR 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 wrzesnia 2011 r.- dotacja 3 600 zł ;

- FB-II.3111.375.2011 MC z dnia 27 października 2011 roku - dotyczy zmniejszenia dotacji na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy spolecznej o kwotę 500 zł oraz pismo FB.II.3111.432.2011. MC zmniejszające dotację na to zadanie o kwotę 359 zł ;

- FB.II.3111.432.2011. MC z dnia 15 listopada 2011r - dotyczy zwiększenia dotacji na opłacenie składki zdrowotnej oraz świadczeń rodzinnych iświadczeń z funduszu alimentacyjnego - kwota 24 000 zł ;

Do § 2. W planie dochodów i wydatków własnych bieżących dokonano zmian na podstawie pism informujących o zminiejszeniu dotacji na zadania własne :

- FB-II.3111.375.2011 MC z dnia 27 października 2011 roku - dotyczy zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 12 000 zł zaś zwiększono dotację na wypłatę zasiłków z rozdziału 85214 o kwotę 1 000 zł ;

- FB.II.3111.432.2011. MC z dnia 15 listopada 2011r - dotyczy zmniejszenia dotacji na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 400 zł ;

Do § 3 . Zmiany w planie wydatków bieżących własnych wynikają ze zmian w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych , a dotyczą głównie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztu dowozu uczniów do szkół . Zaistniała konieczność zaangażowania rezerwy budżetowej w kwocie 48 650 zł - łącznie zmiana planu wydatków dokonanna została na kwotę 93 100 zł ;

Wójt


Jan Hrynkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe