Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 171/11 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok polegających na:

1)zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę 19.000,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2)zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 19.000,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3)przeniesieniu wydatków budżetu gminy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 3.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.681.810,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 17.126.619,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.237.345,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 818.400,00 zł,

2)dochody majątkowe kwota 555.191,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.359.810,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 17.049.541,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.237.345,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.573,00 zł,

2)wydatki majątkowe kwota 1.310.269,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 21 listopada 2011 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia / zmniejszenia
w zł

Plan dochodów
po zmianie

852

85212

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17.000,00

2.410.408,00

Razem

17.000,00

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia / zmniejszenia
w zł

Plan dochodów
po zmianie

852

85213

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 1.000,00

2.000,00

854

85415

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2.000,00

208.810,00

Razem

1.000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 171/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 21 listopada 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia / zmniejszenia
w zł

Plan wydatków
po zmianie

852

85212

3110

Świadczenia społeczne

16.000,00

2.328.459,00

852

85212

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

7.066,00

Razem:

17.000,00

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia / zmniejszenia
w zł

Plan wydatków
po zmianie

750

75023

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 1.000,00

1.000,00

750

75023

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 1.000,00

0,00

750

75023

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

95.000,00

754

75412

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 1.000,00

2.000,00

754

75412

4430

Różne opłaty i składki

1.000,00

12.000,00

852

85213

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- 1.000,00

4.672,00

852

85214

3110

Świadczenia społeczne

- 200,00

224.290,00

852

85216

3110

Świadczenia społeczne

200,00

26.000,00

854

85415

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

2.000,00

47.905,00

Razem:

1.000,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 171/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 21 listopada 2011 r.

Objaśnienie do zmian w budżecie gminy na rok 2012

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- realizację świadczeń rodzinnych kwota 17.000,00 zł,
- wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom kwota 2.000,00 zł
Zmniejsza się natomiast dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.000,00 zł z tytułu dotacji na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie własne).
Po dokonanej weryfikacji zaangażowania planu wydatków oraz stopnia ich wykonania, uwzględniając mogące wystąpić do końca roku potrzeby dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 3.200,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe