Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XXXI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 280, poz. 3545).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik do Uchwały Nr IX/59/2011
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 listopada 2011 r.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 756,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.253,00 zł,

c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie - 1.512,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawiedzenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

56

160

13

14

160

443

14

15

443

623

15

623

1.409

Trzy osie

12

17

160

278

17

19

278

571

19

21

571

741

21

23

741

1.142

23

25

1.142

1.774

25

1.142

1.774

Cztery osie i więcej

12

25

741

751

25

27

751

1.173

27

29

1.173

1.861

29

31

1.861

2.760

31

1.861

2.760

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton - 1.537,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawiedzenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

22

43

18

25

299

541

25

31

631

1.035

31

1.589

2.181

Trzy osie i więcej

12

40

1.402

1.940

40

1.940

2.868

5) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.064,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawiedzenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

11

29

18

25

200

361

25

361

632

Dwie osie

12

28

237

348

28

33

691

957

33

38

957

1.453

38

1.293

1.913

Trzy osie i więcej

12

38

762

1.061

38

1.061

1.441

7) od autobusów, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.537,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.773,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe