Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Kleszczele opłatę od posiadania psów.

2. Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 45,00 zł od jednego psa.

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego.

2. Obowiązek opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nabyto psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku uiszczenia opłaty.

3. W przypadku powstania obowiązku opłaty od posiadania psów po terminie, o którym mowa w ust. 1, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty.

4. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy od posiadania psa.

5. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za posiadanie szczeniąt w wieku do trzech miesięcy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/263/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 280, poz. 3546).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe