Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r.: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r.: Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Michałowo:

1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art., 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 700 zl;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800 zł.

2) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

750

800

13

14

800

850

14

15

850

900

15

900

1400

Trzy osie

12

17

970

1000

17

19

1430

1500

19

21

1630

1730

21

23

1770

1800

23

25

1870

1900

25

1900

2000

Cztery osie i więcej

12

25

2000

2050

25

27

2090

2090

27

29

2190

2190

29

31

2290

2900

31

2290

2900

3) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1200 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1300 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1400 zł.

4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

800

900

18

25

900

1000

25

31

1000

1200

31

1500

2300

Trzy osie i więcej

12

40

1500

1950

40

1950

2900

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 260 zł.

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

150

220

18

25

220

350

25

350

750

Dwie osie

12

28

260

500

28

33

800

1000

33

38

1000

1600

38

1350

1950

Trzy osie i więcej

12

38

850

1200

38

1150

1600

7) Od autobusów, o kórych mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 800 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1000 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/299/09 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.U. Woj. Podlaskiego Nr 228 poz. 2699).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe