Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Filipów

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz 146, Nr 106, poz. 675, Nr 134, poz. 777) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty i budynki lub ich części:

a) stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej,

b) stanowiące własność gminy, związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej,

c) stanowiące własność gminy, związane z realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

2) grunty, budynki i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz związane z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków;

3) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), służące jako drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych, będące w posiadaniu osób fizycznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/52/03 Rady Gminy Filipów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 132, poz. 2705).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Ireneusz Wawrzyn

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujacych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięzarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe