Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Filipów

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz 146, Nr 106 poz. 675, Nr 134, poz.777 oraz art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Gminy Filipów, w miejscowościach określonych rozporządzeniem Wojewody Suwalskiego Nr 33/91 z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości , w których pobiera się opłatę miejscową.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,60 zł.

§ 3. Opłatę pobiera się za każdy dzień pobytu.

§ 4. Poboru opłaty miejscowej dokonywać będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi, pola biwakowe itp.

§ 5. 1. Inkasent wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Filipów zainkasowaną kwotę w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano poboru opłaty.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranej kwoty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Filipów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 303, poz. 3116).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Ireneusz Wawrzyn

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe