Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 69/XI/11 Rady Gminy Zambrów

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Zambrów:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 350,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 550,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 650,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

149,00

13

14

149,00

410,00

14

15

410,00

578,00

15

578,00

1.307,00

Trzy osie

12

17

149,00

258,00

17

19

258,00

530,00

19

21

530,00

687,00

21

23

687,00

1.059,00

23

25

1.059,00

1.645,00

25

1.059,00

1.645,00

Cztery osie i więcej

12

25

687,00

697,00

25

27

697,00

1.087,00

27

29

1.087,00

1.726,00

29

31

1.726,00

2.560,00

31

1.726,00

2.560,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 650,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1150,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1350,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

100,00

18

25

278,00

502,00

25

31

585,00

960,00

31

1.474,00

2.023,00

Trzy osie

12

40

1.301,00

1.798,00

40

1.798,00

2.660,00

Cztery osie i więcej

12

37

2.000,00

2.200,00

37

2.300.00

2.500,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 550,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

100,00

18

25

186,00

334,00

25

334,00

586,00

Dwie osie

12

28

220,00

323,00

28

33

640,00

887,00

33

38

887,00

1.348,00

38

1.200,00

1.774,00

Trzy osie

12

38

707,00

984,00

38

984,00

1.337,00

Cztery osie

12

37

1.500,00

1.700,00

37

2.000,00

2.200,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 850,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1550,00 zł.

2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 63/XI/11 Rady Gminy Zambrów z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3296).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe