Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwieksza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 59.400 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 5 do uchwały Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

1) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 32.458.505 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 26.209.749 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.248.756 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 35.744.525 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 23.880.376 zł,

b) majątkowe w kwocie 11.864.149 zł,

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.286.020 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.286.020 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota zmiany

Zwiększenie

Zmniejszenie

Ogółem

5 000

59 400

851

OCHRONA ZDROWIA

0

54 400

85195

Pozostała działalność

0

54 400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia-zakup szczepionek związanych z programem zapobiegania czynnikom ryzyka szyjki macicy

54 400

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5 000

5 000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5 000

5 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -zmiana klasyfikacji

5 000

4300

Zakup usług pozostałych -zmiana klasyfikacji

5 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/107/2011
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 24 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Plan na 2011 r

1

2

3

4

1.

Dochody

32 458 505

2.

Wydatki

35 744 525

3.

Wynik budżetu-deficyt

-3 286 020

Przychody ogółem:

4 853 391

1.

Kredyty i

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

4.853.391

Rozchody ogółem:

1 567 371

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 288 796

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

278 575

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

3 286 020

- kredytem długoterminowym

0

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

0

- wolnymi środkami

3 286 020

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe