Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 211 ust.1 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 42 700 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 66 800 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 24 100 zł zgodnie z § 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16 707 122 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 437 934 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 269 188 zł

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 17 377 870 zł , z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 15 364 044 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 013 826 zł

§ 4. Dochody budżetu Gminy w wysokości 339 068 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie ( w wysokości 339 068 zł ) zaciągniętych w 2010 roku.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 009 816 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 809 816 zł roku oraz wolnymi środkami w wysokości 200 000 zł

§ 6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 700 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

756

75615

0340
własne

15000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

756

75616

0340
własne

23000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

756

75618

0480
własne

1700

Zwiększenie planu dochodów bieżących o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

852

85219

0920
własne

3000

Zwiększenie planu dochodów bieżących o odsetki na rachunku bankowym w OPS

Razem

42700

§ 7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 800 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

010

01030

2850
własne

800

Zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych

750

75023

4210
własne

5000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów w urzędzie

801

80101

4010
4210
własne

27000
13300

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz na zakup materiałów w szkołach podstawowych

801

80104

4300
własne

4000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w przedszkolu

851

85154

4170
własne

1700

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi

852

85219

4010
własne

3000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia w OPS

900

90001

4260
własne

12000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

Razem

66800

§ 8. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 100 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

700

70004

4210
4260
4270
własne

5000
2000
5000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki mieszkaniowej

854

85401

3020
4010
4110
4120
własne

800
9000
900
1400

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w świetlicach szkolnych

Razem

24100

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe