Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/99/11 Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grajewo:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 406,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 956,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 797,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 418,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 736,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 361,00 zł,

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie - 505,00 zł,

b) powyżej 15 a mniej niż 30 miejsc - 941,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 026,00 zł.

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 uchwały:

a) 332,00 zł,

b) 577,00 zł,

c) 882,00 zł,

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 uchwały:

a) 722,00 zł,

b) 1 344,00 zł,

c) 1 662,00 zł,

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 uchwały - 289,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/13/10 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

200

200

13

14

200

553

14

15

553

783

15 i wyższa

783

1 769

Trzy osie

12

17

200

349

17

19

349

717

19

21

717

932

21

23

932

1 432

23

25

1 432

2 229

25 i wyższa

1 432

2 229

Cztery osie i więcej

12

25

932

943

25

27

943

1 473

27

29

1 473

2 337

29

31

2 337

2 978

31 i wyższa

2 337

2 978


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )

Stawka podatku
( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

55

55

18

25

376

680

25

31

790

1 299

31 i wyższa

1 959

2 302

Trzy osie i więcej

12

40

1 761

2 302

40 i wyższa

2 373

2 978


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)

Stawka podatku
( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

38

38

18

25

252

453

25 i wyższa

453

793

Dwie osie

12

28

298

436

28

33

867

1 202

33

38

1 202

1 820

38 i wyższa

1 623

2 302

Trzy osie i więcej

12

38

958

1 333

38 i wyższa

1 308

1 812

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe