Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/100/11 Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 19 pkt 1 lit "a", pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Grajewo w następujących wysokościach:

1) przy wystawieniu do sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra:

a) artykułów spożywczych takich jak: ser, masło, miód, jaja - 2,00 zł,

b) artykułów jubilerskich, zegarków, futer - 16,00 zł,

c) artykułów przemysłowych - 4 ,00 zł,

2) przy wystawieniu do sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych z :

a) wózka ręcznego - 5 ,00 zł,

b) samochodu osobowego bez przyczepy - 6 ,00 zł,

c) przyczepki samochodowej, turystycznej - 11,00 zł,

d) samochodu dostawczego - 16,00 zł,

e) ciągnika z przyczepą - 21,00 zł,

3) przy wystawieniu do sprzedaży mięsa po uboju i wyrobów masarskich - 40 ,00 zł,

4) przy wystawieniu do sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych z namiotu (opłata za sprzedaż z każdego namiotu):

a) o powierzchni do 15 m 2 włącznie - 15,00 zł,

b) o powierzchni powyżej 15 m 2 - 20,00 zł,

5) przy wystawieniu do sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych, wyłożonych:

a) na stole pod zadaszeniem (opłata za sprzedaż z każdego stołu) - 7 ,00 zł,

b) na stole bez zadaszenia (opłata za sprzedaż z każdego stołu) - 5 ,00 zł,

c) na stoliku, leżaku (opłata za sprzedaż z jednego stolika lub leżaka) - 2 ,00 zł,

d) na placu o powierzchni:

- do 1,0 m 2 włącznie - 4,00 zł,

- powyżej 1,0 m 2 do 2,5 m 2 włącznie - 8,00 zł,

- powyżej 2,5 m 2 do 5,0 m 2 włącznie - 13,00 zł,

- powyżej 5,0 m 2 do 10 m 2 włącznie - 17,00 zł,

- powyżej 10,0 m 2 do 15 m 2 włącznie - 21,00 zł,

- powyżej 15,00 m 2 - 30,00 zł,

6) przy wystawieniu do sprzedaży konfekcji ze stojaka ubraniowego - 2,00 zł,

7) przy wystawieniu do sprzedaży środków transportu, od każdej sztuki:

a) roweru - 2,00 zł,

b) motoroweru, motocyklu, pojazdu typu quad - 5,00 zł,

c) samochodu osobowego - 12,00 zł,

d) samochodu dostawczego - 15,00 zł,

e) przyczepki osobowej, turystycznej - 9,00 zł,

f) przyczepy, naczepy towarowej - 11,00 zł,

8) przy wystawieniu do sprzedaży zwierząt, od każdej sztuki:

a) futerkowych (psy, koty, króliki, itp.) - 1,00 zł,

b) bydła, trzody chlewnej, koni - 5,00 zł

9) przy wystawieniu do sprzedaży płodów rolnych z :

a) samochodu osobowego, samochodu dostawczego lub przyczepki - 5,00 zł,

b) ciągnika z przyczepą, samochodu ciężarowego - 10,00 zł,

10) przy wystawieniu do sprzedaży gołębi, drobiu, od każdej skrzynki - 3,00 zł.

11) przy wystawieniu do sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych ze straganu będącego wyposażeniem targowicy - 16,00 zł.

2. Przy innej formie sprzedaży niż określona w ust. 1 pkt 1-11 - 16,00 zł.

§ 2. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 zł dziennie.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej jest Michał Olchowik.

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % kwot opłat pobranych i wpłaconych do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Grajewo. Wpłaty będą dokonywane w każdy piątek danego tygodnia, w którym dokonano pobrania opłaty.

§ 5. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

2. Opłatę targową pobiera inkasent.

3. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VI/36/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2007 r. Nr 62, poz. 513; z 2011 r. Nr 66, poz. 745).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej niż 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/EWG z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektorych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe