Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/101/11 Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór formularza - dane o nieruchomościach (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wzór informacji na podatek rolny (IR-1), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wzór formularza - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się wzór formularza - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się wzór formularza - dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się wzór formularza - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Traci moc uchwała nr 14/III/02 Rady Miasta Grajewo z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych, uchwała nr XXXV/206/05 Rady Miasta Grajewo z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych oraz uchwała nr XXIX/157/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/101/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe