Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/46/11 Rady Gminy Przytuły

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność gminy, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku

Przywodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Korytkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe