Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 40/X/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 167/XXXIII/05 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 44, poz. 522 )

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/X/2011
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 listopada 2011 r.

infoRgrafika

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO1

infoRgrafika

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości, obiektów budowlanych, gruntów, lasów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania: Wójt właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli, lasów.


A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

2. Wójt Gminy Kulesze Kościelne
Adres: ul. Główna 6 18-208 Kulesze Kościelne


B. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)

? 1. właściciel

? 2. współwłaściciel

? 3. posiadacz samoistny

? 4. współposiadacz samoistny

? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty

? 7. posiadacz

? 8. współposiadacz

4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

6.Nazwisko

7. Pierwsze imię

8. Data urodzenia

9. Imię ojca, matki

10. Numer Pesel/ REGON

11. Telefon

12. Kraj

13. Województwo

14 Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Numer domu/ Numer lokalu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta


C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI


.......................................................................................................................................................................................................................


I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania


D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków


...................,......... m 2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

...........,.................. ha

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego


.....................,........ m 2

pozostałe grunty

.....................,........ m 2


D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, pomija się)
BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)

1. mieszkalnych

................,........ m 2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: w części budynków mieszkalnych/w budynkach pozostałych


..................,........ m 2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym


.....................,........ m 2

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń


.....................,........ m 2

5. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

.....................,........ m 2

6. pozostałych, innych niż wymienione

............ ... .,....... m 2


D.3 BUDOWLE - według wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7


.............. ............zł


E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH

1. budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej


.....................,........ m 2

2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie)
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.. .......................................

........................................


II. PODATEK ROLNY


F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z
ewidencji gruntów

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych

Orne

Sady

Użytki zielone

Rolne zabudowane

Zadrzewione i zakrzewione

Ogółem ha

I

II

III

x

x

........,.........

........,.........

........,.........

IIIa

........,.........

........,.........

x

........,.........

........,.........

IIIb

........,.........

........,.........

x

........,.........

........,.........

IV

x

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

Iva

........,.........

........,.........

x

........,.........

........,.........

Ivb

........,.........

........,.........

x

........,.........

........,.........

V

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

VI

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

Vz

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

Razem

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

........,.........

Grunty pod stawami:

- zarybione /czym/ ........................................................................................

........,.........

- nie zarybione

........,.........

Rowy

........,.........

RAZEM

........,.........


G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z którego wynika zwolnienie)H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów

........,.........

2. inwestycyjne

........,.........

3. inne

........,.........

Razem

........,.........


III. PODATEK LEŚNY


I. POWIERZCHNIA LASU

- wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

........,.........

- zwolniona od podatku leśnego w tym:

........,.........

lasy z drzewostanem do 40 lat

b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

........,.........

........,.........

........,.........


- podlegająca opodatkowaniu

........,.........


W tym: lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

.......,.........


J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego


K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

25. Uwagi organu podatkowego
...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

26. Identyfikator przyjmującego formularz

.............................................................................................................

25. Data i podpis przyjmującego formularz

1 niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/X/2011
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 listopada 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40/X/2011
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 listopada 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 40/X/2011
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 listopada 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe