Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 42/X/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust.1 i art.6 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r .o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847 z 2008 r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz.1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584 i Nr 112, poz.654) uchwala się, co następuje;

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,75 zł od 1m 2 powierzchni ,

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 .zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ,w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,50 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej . 3 ) od budowli : - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodzeinkasa przez sołtysów.

2. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 144/XXVI/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe