Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U.z 2006 r. Nr 121, poz.844, Nr 220,poz.1601,Nr 225,poz.1635,Nr 245,poz.1775,Nr 249,poz.1828 i Nr 251,poz.1847 z 2008 r.Nr 93,poz.585, Nr 116,poz.730 i Nr 223, poz.1463 oraz z 2009 r.Nr 56 poz.458 z 2010r. Nr 96,poz.620,Nr 225.poz.1461,Nr 226,poz.1475,z 2011r.Nr 102,poz.584 i Nr 112,poz.654) uchwala się , co nastepuje :

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy :

1) od samochodów ciężarowych , o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej : (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego )

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 650 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1100 zł

2) od samochodów ciężarowych , o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały ;

3) od ciągników siodłowych i balastowych , o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 800 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1000 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1200 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych , o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1000 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o ilości miejsc do siedzenia

a) mniejszej niż 30 miejsc - 750 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1250 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 145/XXVI/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/X/2011
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

950

1000

13

14

1000

1100

14

15

1050

1200

15

1100

1470

Trzy osie

12

17

1200

1600

17

19

1400

1700

19

21

1500

1800

21

23

1600

1900

23

25

1700

2000

25

1800

2100

Cztery osie i więcej

12

25

1900

2200

25

27

1950

2250

27

29

2000

2300

29

31

2100

2700

31

2100

2700


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43/X/2011
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1050

1200

18

25

1250

1500

25

31

1550

1970

31

1720

2200

Trzy osie i więcej

12

40

1720

2130

40

1960


2800


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 43/X/2011
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art.8 pkt.6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

700

800

18

25

750

850

25

800

900

Dwie osie

12

28

850

1000

28

33

900

1200

33

38

1060

1550

38

1400

2000

Trzy osie i więcej

12

38

1020

1200

38

1170

1550

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe